Limani i-beetroot ilenzuzo

Limani i-beetroot ilenzuzo

0 423

Nomthandazo Ndlovu
ABALIMI bakhuthazwa ukuthi balime i-beetroot ngoba nxa ilinywe ngendlela eqondileyo ilenzuzo emangalisayo njalo ingumuthi oncedayo kumpilakahle.

Ekhuluma loMthunywa uNkosazana Renia Phiri uthe i-beetroot iyadlisa sibili nxa ilinywe ngumuntu okwazi ukuyilima.

“I-beetroot yisilimo esidlisayo sibili njalo odokotela bathi iyancedisa kakhulu kumikhuhlane yenhliziyo lowetshukela ngakho ilomkambo omkhulu, ikakhulu ngamakhefu iyathengwa okwamagama.

“Ubuhle be-beetroot yikuthi umuntu sengayilimela laphakathi kwendlu njalo iyaphangisa ukuvuthwa, ithatha inyanga ezintathu kusiya kwezine nxa ilinywe kuhle,” kutsho uNkszn Phiri.

UNkszn Phiri uqhubekele phambili wathi okuqakathekileyo yikuthi umlimi aphendule umhlabathi wakhe njalo abone ukuthi yindawo evuma i-beetroot.

“I-beetroot kayifuni ndawo etshisa kakhulu, umlimi nxa eyihlanyela kumele ehlukanise nge-30cm njalo abone ukuthi umhlabathi wakhe uphenduliwe, ukuhlola umhlabathi kuqakathekile lakho ukuze umlimi akwazi ukuthi kudingeka umvundiso ongakanani.

“Umquba umlimi angawusebenzisa ngowaloba yisiphi isifuyo sekhaya akulahlupho,” kutsho uNkszn Phiri.

UMnumzana Jabulani Sibanda wenhlanganiso yePrime Seed-Co ugcizelele wathi i-beetroot kayidingi msebenzi omnengi ekuyilimeni.

“I-beetroot kayihluphi ngitsho ukuyilima njalo kayifuni mithi eminengi loba nje ikhona imikhuhlane lezinanakazana eziyihlaselayo,” kuchaza uMnu Sibanda.

“Okuqakathekileyo yikuthi umlimi athenge inhlanyelo ehloliweyo njalo emelana lemikhuhlane kanye lezinanakazana ezingayihlasela,” kuphetha uMnu Sibanda.

NO COMMENTS

Leave a Reply