Limani amaluba alomkambo omkhulu

Limani amaluba alomkambo omkhulu

0 522
Amaluba alenzuzo kumlimi njalo aletha imali yakwamanye amazwe

Thokozile Mbedzi
ABALIMI beMatabeleland kanye lakoBulawayo bakhuthazwa ukuba balime amaluba ngoba alomkambo omkhulu njalo angabanika imali yakwamanye amazwe.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa, uProvincial Horticulture Specialist koBulaway, uNkosazana Treggy  Mpofu uthe  abalimi kabalime amaluba ngoba elomkambo  omkhulu nxa sebewathengisa.

Uthe umkambo wamaluba ukhona elizweni lakithi kanye lakwamanye amazwe.

“Abalimi kabalime amaluba ngoba alenzuzo kumlimi njalo aletha imali yakwamanye amazwe  kuleli.

“Okwakathesi abalimi esilabo balutshwana kakhulu ikakhulu eMatabeleland. EMguza kulabalimi abambalwa kungakho bayandelwa ngabathengi okucina kusenza bayethenga amaluba okuthengisa eHarare ngoba abathengi bengasenelanga.

“Amaluba alomsebenzi omnengi kakhulu  nxa kusenziwa amakha, kuceciswa, izipho, emingcwabeni lokunye okunengi njalo okutshiyeneyo. Kungakho amaluba asetshenziswa endaweni ezinengi okuncedisa ukuba abe lentengo enhle,” kutsho uNkszn Mpofu.

UNkszn Mpofu uqhubekele phambili esithi umkambo wamaluba kwamanye amazwe mkhulu kakhulu kungakho abalimi balakho ukulima amaluba abo lakuma-green house ukuze abe manengi.

“Umkambo wamaluba muhle kwamanye amazwe aseAfrica laphetsheya kungakho abalimi balakho ukuzitholela imali zakwamanye amazwe ngokulima amaluba nje wodwa.

“Ukulima amaluba kungavulela abanye abantu amathuba emisebenzi elizweni njalo kungaletha ingqubela phambili yikho nje sikhuthaza abalimi ukuthi balime amaluba,” kuchasisa uNkszn Mpofu.

UNkszn Mpofu uphethe ngokuveza ukuthi labo abafisa ukulima amaluba bangazobhalisa emawofisini eMhlahlandlela  bafundiswe ukuwalima.

“Abalimi bakhululekile ukuthi baze emawofisini ethu sizobafundisa ngokulima amaluba kungela mbadalo.

“Lokhu sikwenza ngenjongo yokuthi isizwe sethu sithuthuke,” kuphetha uNkszn  Mpofu.

NO COMMENTS

Leave a Reply