Limani amakhowa, angumuthi

Limani amakhowa, angumuthi

0 207

Nomthandazo Ndlovu
ABALIMI bakhuthazwa ukulima amakhowa ngoba alenzuzo njalo angumuthi, ayelapha.

Ekhuluma loMthunywa  uMnumzana Isaiah Motsi ongumlimi uthe amakhowa alenzuzo emangalisayo nxa umlimi engawalima ngendlela eqondileyo.

“Amakhowa yisilimo esingahluphiyo ngitsho ukusilima, umlimi uyasilima loba ngasiphi isikhathi somnyaka, okuqakathekileyo yikuthi adinge indawo engela zinanakazana lamagcikwane,” kutsho uMnu Motsi.

“Kubalulekile ukuthi umlimi adinge indawo engela gcikwane (bacteria) ngoba nxa amakhowa angahlanyelwa endaweni enjalo kakhuli kuhle njalo acina engaselahlonzi,” kuchaza uMnu Motsi.

UMnu Motsi uqhubekele phambili wathi umlimi kumele abe leqiniso lokuthi amakhowa akhe ayathola ubumanzi ukuze akhule kuhle.

“Ukuze amakhowa akhule kuhle kumele athole ubumanzi, ngakho umlimi kumele afake awavale ngamaphepha amnyama ukuze kube lesikhudumezi, phakathi lapho kumele kube lamachaphazi amanzi ukwenzela ukuthi kube lobumanzi phakathi,” kuqhuba uMnu Motsi.

“Amakhowa kadingi mithi eminengi ukuze akhule kuhle, umlimi sengafafaza kanye ngeviki ukuze angahlaselwa yizinanakazana,” kutsho uMnu Motsi.

Omunye umlimi othe ungu Nkosazana Bridget Nyathi uthe yena amakhowa uwalimela ukuzidlela lemuli yakhe loba eyake ewathengise nje.

“Amakhowa ngiyawathanda sibili ngoba siyasizwe odokotela besithi angumuthi, ancedisa amasotsha omzimba ukulwa lemikhuhlane, njalo nxa umuntu ewadla abulala amasotsha omkhuhlane wemvukuzane, umlimi sengawathengisela lemikambo ngoba abantu abathenga kakhulu amakhowa yilaba abaphekayo ikakhulu lemahoteleni ayadingeka sibili,” kutsho uNkszn Nyathi.

“Okuqakathekileyo yikuthi umlimi abeleqiniso lokuthi amakhowa awalimayo kayisiwo lawa ayingozi angadliwayo, ukuze umlimi abeleqiniso kumele athenge intanga zamakhowa ezihloliweyo ezitolo ezilemvumo yalokho,” kuphetha uNkszn Nyathi.

SIMILAR ARTICLES

0 59

0 82

NO COMMENTS

Leave a Reply