Limani ama-avocado alenzuzo ethe xaxa

Limani ama-avocado alenzuzo ethe xaxa

0 913

Arnold Ndlovu
INHLANGANISO ekhangela ngezokulima eyeAgritex ikhuthaza abalimi ukulima ama-avocado ngoba enika umlimi inzuzo ethe xaxa.

Ekhuluma loMthunywa uHorticulture Specialist kunhlanganiso le, uNkosazana Treggie Mpofu uthe ukulima ama-avocado yindlela enhle yokwenza imali ngoba awadingi msebenzi omnengi ukuwalima, ayavuma ukulinywa endaweni ezinengi njalo kadingi imali enengi ekuwalimeni.

“Ama-avocado yizithelo ezingalimeka kumumo womkhathi etshiyeneyo ngakho kuyinto enhle ngoba ayalimeka emkhathini esiphila kuwo eZimbabwe. Isithelo lesi sidinga ukulinywa endaweni elesikhudumezi esiphakathi kwe-17 °C kusiya ku-27 °C ukuze sikhule kuhle.

“Ukuze umlimi athole isithelo esihle kumele ananzelele umhlabathi lapho azalima khona ama-avocado akhe, umhlabathi obomvu yiwo ovuma kakhulu isithelo lesi njalo ubengumhlabathi ongavimbeli ukuhamba kwamanzi ovundileyo, nxa ungavundanga umlimi angasebenzisa ifethalayiza ekungezeleleni umvundiso emhlabathini,” kuchaza uNkszn Mpofu.

Uqhubekele phambili uNkszn Mpofu ngokuthi abalimi kumele bavikele izihlahla zabo ngokuzivimbela emoyeni.

“Abalimi kumele nxa bahlanyela izihlahla zabo bekhangele ukuthi indawo yabo ayila moya omnengi ngoba umoya ungadala umonakalo ezihlahleni zezithelo okungabangela ukuwa kwengatsha umlimi alahlekelwe yinzuzo,” kuchaza uNkszn Mpofu.

Ugcizelele ngokuthi isithelo lesi asidingi mali enengi ekusinakekeleni.

“Isithelo lesi asidli kakhulu esikhwameni somlimi ngoba singahlaselwa kakhulu yimikhuhlane ngakho ukusilondoloza kwaso akudingi mali enengi. Umsebenzi omnengi ukhona ngemva kweminyaka lapho okuyabe kuhlanyelwa izihlahla ezintsha ngoba zilakho ukukhula zize zibe yi60 feet,” kuchaza uNkszn Mpofu.

Abalimi balakho ukuthola inzuzo engaphezulu ngokuthengisa izithelo zabo ngoba elomkambo omkhulu phakathi langaphandle kwelizwe.

“Abalimi balakho ukuthola inzunzo engaphezulu ngoba ama-avocado elomkambo kusukela phakathi elizweni langaphandle kwelizwe okuyinto engalethela abalimi imali enengi njalo athuthukise umnotho welizwe,” kuphetha uNkszn Mpofu.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply