Kuyehlisa imali yokuthela amanzi ukuvuna awezulu

Kuyehlisa imali yokuthela amanzi ukuvuna awezulu

0 172

Nomthandazo Ndlovu
ABALIMI bakhuthazwa ukuthi njengoba sokuyisikhathi sezulu bavune amanzi ngoba kuyanceda nxa izulu seledlule.

Ekhuluma loMthunywa uMnumzana Jabson Nare ongumlimisi uthe ukuvuna amanzi kuqakathekile ikakhulu kubalimi abalima ezivandeni kanye lakuma-irrigation.

“Ukuvuna amanzi kutsho ukuthi nxa lapho izulu lisina umlimi agcine lawo manzi ukuze awasebenzise ngesikhathi lapho sokungasela zulu njalo lamanzi sesilela, lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba isivande somlimi sihlala siluhlaza ngaso sonke isikhathi,” kutsho uMnu Nare.

“Balutshwana abalimi abavuna amanzi, inengi likhangelele ukusebenzisa amanzi abawathola ngesikhathi izulu lisina, ikanti umlimi angawavuna amanzi lawa awasebenzise ngelinye ilanga sengatshaya inala njalo athole lenzuzo noma yisiphi isikhathi kulokumelela ukuthi izulu line,” kuchaza uMnu Nare.

UMnu Nare uqhubekele phambili wathi ukuvuna amanzi kuqakatheke ngoba kwehlisa lezinga lokugugudeka komhlabathi kanye lezikhukhula.

“Ukugugudeka komhlabathi yinto engalunganga njalo ebisela inhlelo zokulima emuva ngoba kuyingozi, izikhukhula zona ngamanzi amanengi angacina sekhukhula izilimo ezilinyiweyo ngakho nxa umlimi evuna uyabe esehlisa izinga lalokhu,” kuqhuba uMnu Nare.

UMnu Nare ukhuthaze abalimi ikakhulu abasemadolobheni abalezivande zamaluba lemibhida  ukuthi bavune amanzi ngoba kuyasiza kakhulu.

“Ukuvuna amanzi kuyasiza ikakhulu abalimi abasemadolobheni ngoba nxa umlimi elamanzi akhe awagcinileyo, lokhu sokusehlisa lendleko zemali yekhansilini ngoba uyabe elokhu ethelela ngamanzi akhe awavune ngesikhathi sezulu,” kutsho uMnu Nare.

“Indlela enhle yokuvuna amanzi yikuthi umlimi athenge amatanka lawa amakhulu awomhlobo weJojo loba yiwuphi nje umhlobo wamatanka amakhulu azakhongozela amanzi amanengi, nxa umlimi engafaka amatanka lawa akhongozele amanzi avela ephahleni kumbe emazengeni uyathola amanzi amanengi,” kuphetha uMnu Nare.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply