Kuyafuyeka eMat’land loba izulu lingekho

Kuyafuyeka eMat’land loba izulu lingekho

0 902

Gladmore Ncube
INKOKHELI zenhlanganiso yeLivestock Production Department zikhuthaza abalimi besabelweni seMatabeleland ukuba baqakathekise ukufuya izifuyo ezincane ngoba zanda masinya njalo ziyavuma ngoba indawo le ilezulu elilutshwane.

Kubikwa imikhuhlane ehlasela izifuyo milutshwane ngesizatho sokuswelakala kwamanzi kule indawo.

UMthunywa ukhulumisane loLivestock Production Officer esabelweni seMatabeleland North uMnumzana Cosmas Muzunde wachaza ukuthi umhlabathi wakulesisabelo muhle ekufuyeni izifuyo ezincane hatshi ekulimeni.

“Indawo yeMatabeleland North ilungele ukufuya izifuyo ezincane ezifana lenkukhu, amathendele, imbuzi, izimvu kanye lengulube ngoba ayila zulu elinengi elingenelisa izilimo. Izifuyo ezinkulu ezifana lenkomo zingafuywa kodwa hatshi kakhulu ngoba akula kudla okunengi okungazenela.

“Njengoba nje lonyaka izulu liphuzile ukuna abalimi abanengi abasoze batshaye inala abavame ukuyitshaya ngoba kwezinye indawo khona behlanyela yikho nje sikhuthaza ukuthi abalimi abakule indawo abagxile kakhulu ekufuyeni ngoba kungabenzela kuhle kakhulu.

“Okunye njalo okudala ukuthi indawo le ilungele izifuyo yikuthi ilotshani obakha umzimba wesifuyo ngenxa yokuthi indawo le ayila zulu elingakhukhula umquba walobutshani njengakwezinye indawo okuna khona izulu elinengi,” kuveza uMnu Muzunde.

Uqhubekele phambili wathi izifuyo ezifuywa kule indawo azihlaselwa yimikhuhlane eminengi njengezendaweni ezilezulu elinengi.

“Njengoba indawo le ilezulu elincane izifuyo ezifuywa kiyo azandisanga ukuhlaselwa yimikhuhlane eminengi ngesizatho sokuthi imikhuhlane eminengi ikakhulu ehlasela eziswini zezifuyo ihlala emanzini ngakho izifuyo ziyithola zinganatha emachibini. Ngakho ke ngokuswelakala kwamanzi kule indawo abalimi bandise ukunathisa izifuyo zabo emigodini abanatha khona okulamanzi ahlanzekileyo. Lokhu kusuka kudale ukuthi izifuyo lezi zivikeleke emikhuhlaneni eminengi etholakala emanzini,” kuphetha uMnu Muzunde.

NO COMMENTS

Leave a Reply