Kutheni bo, sebuyephi ubuntu?

Kutheni bo, sebuyephi ubuntu?

Amalungelo lemilandu yethu sonke silo Karen Mpofu

Kungabe sekwenze njani mahlabezulu abantu bengasamnaki umntwana bethi nxa bembona babone isichaka sabo semancansini. Silo bani esesihambe semuka uzulu unembeza samfaka inhliziyo yelitshe, uzwelo lesihelo kwanyamalala sacimbi lingena umswenya.

Sebeyatshumayele abafundisi lezinhlanganiso ezikhangela ngamalungelo abantwana kodwa intshumayelo yabo itshaya edwaleni, abantu bephulela izigodo endlebeni baphenduke amavimandlebe.

Ngiloba nje ngilusizi, ngidangele njalo ngiyakhala ngoba sekhona osehlukuluze umntwana oleminyaka elitshumi lambili emacansini. Umntwana lo udlwengulwa nje uhlala logogo wakhe ozala unina labanye abantwana abancinyane kulaye abane abazalwa ngonina abancane. Ngokunjalo umalumakhe oligazi likanina nguye osephenduke ufeleba endaweni yokuthi kube nguye omnakekelayo selokhu watshiywa ngunina esesemfitshane.

Ugogo wakhe umane ethule athi tu!, aphenduke isiphofu lesimungulu ebona umntanakhe esiya emacansini lomzukulu wakhe. Omakhelwane labo bathule zwi kodwa bekhangele! Bathi ezemzini kazingenwa.Maye!

Yatshabalala impilo yomntwana lo seze wabalekelwa lazingqondo ngenxa yokudlengulwa kaneninginengi.

Amadlozi akibo aze amhawukela lumntwana ngelinye ilanga lapho lumntwana alandela khona abantwana bakomakhelwane besiya ku-Kids Club eluhlelo olwenziwa yinhlanganiso okuthiwa yiTrinity Project.

Loluhlelo lukhangela kakhulu ngokuvikeleka kwabantwana, amalungelo abo, lubafundisa ngokuthi kumele baqakathekise amalungelo abo, ukuziphatha kuhle ukuze bangazitholi sebelemikhuhlane ethelelwana kwezemancansini njengengulamakhwa, ukuthi baphatheke kwezentuthuko lokunye okunengi.

Abakhangela abantwana kabeze ku-Kids Club kulapho abambona khona lumntwana ukuthi kukhanya kukhona okumhluphayo ngengoba wayengadlali labanye abantwana, ekhanya elambile njalo engagezanga edatshukelwe kwacaca ukuthi uyaswela.

Ngemva kokuxoxisana laye kafitshane bamcela ukuthi abatshengise ngakibo. Mamo! Labhoboka iqanda. Bafica umntwana enganakekelwa, engaphiwa ukudla ngendlela, engafundi, enganikwa ilungelo lokuthi afinyelele ezempilakahle, engelancwadi yokuzalwa, engavunyelwa ukuthi adlale labanye njalo indawo ahlala kuyo ingasindawo elungele umntwana. Phezu kwakho konke lumntwana kwatholakala ukuthi umalumakhe uZenzo wayesembambe iganyavu kanengi okwesikhathi esedlula iminyaka emibili.

Yaphenywa indaba. Avuleka amagedi ezintolongwe wona angalimuntu njalo angasuthiyo amginya lundoda odlavuza ingane. Abongikazi labo baqala ukumsiza umtwana, omakhelwane labo baqala ukumsiza umtwana. Inhlanganiso ezikhangela ngamalungelo abantwana zangenela lazo zenza okusemandleni azo ukuze lumtwana athole amalungelo akhe wonke njengaye wonke umntwana.

Nanso-ke ingqobe mahlabezulu, ngiyalinxusa ukuthi livule inhliziyo zenu lamukele intshumayelo yami yokuthi asinakekeleni abantwana, sibanike amalungelo abo ngokugcweleyo, sinanzelele ababahlukumezayo sibikele abomthetho kungakhathalekile ukuthi umntwana ngowakho kumbe hatshi. Asisekeleni inhlanganiso ezikhangela ngendaba zabantwana sibe ngamehlo azo ukuze umsebenzi wazo ubelula. Ikusasa lisezandleni zabantwana.

Asibasizeni bo! Ngiyabonga.

NO COMMENTS

Leave a Reply