Kunzima ukuthola incwadi yokufa kababa ngenxa yelifa

Kunzima ukuthola incwadi yokufa kababa ngenxa yelifa

‘‘ELOKUFA alitsheli ngabe liyatshela aluba owami ubaba ngamluma indlebe.”

La ngamazwi aphuma kweyinye intombazana eyasivakatshelayo eTrinity Project ikhathazekile ngokuswela incwadi.

Ukulahlekelwa yisihlobo sakho kubuhlungu kodwa-ke abanye bakubona kulithuba lokudla  izithukuthuku zabanye abantu. Umuntu ukuvele ezwe kuthiwa uzibani banyana kasekho uhle ahlale phansi acabange ukuthi kuyini angakuthatha okutshiywe ngumufi; kungaba yimota kumbe indlu.

Lokhu kubangelwa njalo yikuthi incwadi yokufa (death certificate) iba sezandleni zalowo kumbe labo abaleqhinga lokudla abangazange bakusebenzele kungakhathalekile ukuthi incwadi yokufa iqakatheke kubani.

Kule iviki ngithole ithuba lokuxoxisana loThando Moyo owatshiywa nguyise eminyakeni emihlanu edlulileyo.

Ekuxoxisaneni kwethu laye sathola ukuthi abazali bakhe babetshade okusemthethweni, kodwa-ke basebesehlukana uThando esesemncane. Ekwehlukaneni kwabazali bakaThando umama akazange athanda ukutshiya umntwana kuyise. Yikho-ke wahamba laye eNyathi lapho ayezalwa khona. Ngenxa yokuthi impilo yayinzima uyise womntwana wakubona kungcono ukuthi abe nguye ohlala lomntwana ukuze enelise  ukuthi aye esikolo.

Lakanye kwaba njalo, ngeshwa usekaThando akawuqedanga umnyaka wabhubha ngemva kokuhlaselwa yisifo senhliziyo.

Zaqoqana izihlobo, wangcwatshwa uMoyo kubuhlungu kunjalo ezihlobeni. Ngemva komngcwabo izihlobo zikaMoyo zathatha incwadi yokufa kaMoyo kodwa bala layo sokumele umntwana athathiswe incwadi yokuzalwa ngoba phela uThando wayengakayithathiswa incwadi yokuzalwa ngenxa yokudonselana okwakukhona kubazali bakhe.

Izihlobo zikaMoyo ziyala lencwadi yokufa nje zikhangelele ukuthola ilifa, ngolwazi olufitshane olokuthi izihlobo zikamufi zilakho ukuthola ilifa njengoba umama wabantwana wayesehlukene lesihlobo sabo esinguMoyo. Ngokutsho kukaThando kwaba phansi phezulu izihlobo ziqinisekisa ukuthi izindlu zikamufi ezimbili eziseRomney Park, lamakhombi alitshumi kuzathathwa ngubani lobani.

UThando kumele abhale umhloliso wogwalo lwesikhombisa yikho-ke kuqakathekile ukuthi abe lencwadi yokuzalwa njalo ukuthi athole uncedo lwemali enkampanini okwakusebenza uyise kumele abe lencwadi yokufa kayise (death certificate) ngoba yiyo efakaza ubuntandane. Kodwa-ke umama kaThando seguqe waze wasubuka amadolo encenga leyo ncwadi yokufa ukuze ancedise unmtwana abe lekusasa elingcono, izihlobo zikaMoyo azifuni kuzwa zihle zimtshele ukuthi behlukana akula ncwadi yokufa ongayiphiwa, funa azame ukuthatha ilifa elingayisilo lakhe.

Injalo-ke indaba, umntwana kasenelisi ukuthatha incwadi yokuzalwa ukuze athole amanye amalungelo akhe ngenxa yezihlobo ezizicabangela zodwa. Engakunanzelelayo  yikuthi nje empilweni abanye abantu bahlala benxwanele ilifa labanye elingayisilo labo. Asiyekeleni ukuthanda ilifa labanye, sizisebenzele izimuli zethu.

Kasihlanganeni njalo kuviki elizayo.

Umlobi utholakala kunombolo zocingo ezithi 0773195055 lakukheli ethi trinitytrust6@gmail.com lakuFacebook page ethi Trinity Project PVO kanye lakuwebsite ethi www.trinityaid.org

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply