Kunjalo ke: Olwalotshwa ngu M E Wanda

Kunjalo ke: Olwalotshwa ngu M E Wanda

0 206

Silo Ophezulu Stinta kugwalo
SIQHUBEKA lodaba lukaDumazile lapho uLizy esefike wamthela ebhalwini lwezinyosi. Ngalelolanga uSithole wathi nje efika emzini wakhe wayifunda ivaliwe, uTshangane wayethwele izigodo.

UMaNzimande kazange nje atshaye inja efihla uphini wamcacela umkakhe ngelithi uDumazile wayengasamfuni lapha ekhaya, wayengeke lanxa sekutheni ahlale lenyoka egumeni. USithole njengomuntu omdala wahle wayifunda yonke indaba ukuthi ikhona into eyayikhulunywe nguLizy ekufikeni kwakhe lapha ekhaya. Kwathi lasekuseni wala uDumazile wathi angamenzeli itiye njengoba kwasekuyinhlalayenza ukuthi wayemenzela itiye ekuseni bengakabhekisi amabombo esitolo.

Ekufikeni esitolo lapha uLizy uyabizwa athonisiswe loba nje yena exolisa ngelithi ubengananzeleli ingxabano aseyidalile ngoba wayezixoxela nje. Loba ungabakhona umbuzo wokuthi wayexoxa ngamagama abantu kutheni ngemicabango evela engqondweni yakhe. Wathunywa ukuyabiza uMaNzimande ngekhaya ukuze kukhulunywe ngodaba lolu njengoba uDumazile wayedabukile phakathi engasakwazi ngitsho lokuzibamba uMaNzimande wakubona kuyikweyisa lokudelelwa okungaphezulu ukuthi abizelwe ukuyathonisiswa amacala phambi kwabantwana, yena wayebona intombi kaSithole.

Yayisiyinsindabaphendule. UDumazile wakhumbula emuva le ukuthi lakhona wake wathelwa ngesimunyu esifanayo ngaphambili ngumbalisi uMoloi, engakaze athandane laye ngitsho. Wayesegconiwe, sekuphinda into efanayo ngoSithole.

Isihloko sendatshana sithi kwaphinda futhi, uDumazile-ke kwasekufanele acabangisise kuhle ngesehlakalo esake samehlela. Kwasekudingeka acabange ngengqondo ejulileyo ngalokho akubonayo abuye njalo abe lendlela ekhaliphileyo yokuxazulula ingxabangxoza aphakathi kwayo njengoba sisitsho esabadala ukuthi ukubona kanye yikubona kabili. USithole wamsusa ekhaya ngokunanzelela ukuthi kwakungasela kuthula lapha ekhaya, aluba uDumazile wayengaqhubeka ephakathi komuzi kwakungenzakala okungaphezu kwalokhu ayekhangelane lakho.

Imibuzo ibuya ngobunengi-ke ukuthi uSithole lo kambe ngabe wayephambanisa na ngokuthemba uDumazile ngaloluhlupho. Njalo kungaba yisifundo ukuthi abaqhatshi labo bangathembi izisebenzi kuze kwedlule ngoba abantu abakhangeleyo babona ngamehlo atshiyeneyo.

Siyananzelela njalo ukuthi indaba ezifanana lalezi ziyachitha imizi yabantu. Kuyadingeka ukuthi zikhangelwe ngelihlo elibukhali, uDumazile wahlala endlini esesitolo ngelokubalekela uMaNzimande. Kambe esitolo wayengekela ukuzwa ukuthi sehlala khona na? Kambe lokho kwakungayiqeda impi eyayisemzini kaSithole, kumbe laye kwakusekumele acabange isixazululo esizajabulisa umkakhe.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply