Kunjalo ke: Olwalotshwa ngu M E Wanda

Kunjalo ke: Olwalotshwa ngu M E Wanda

0 432

Silo Ophezulu Stinta kugwalo
SIQHUBEKA ngogwalo lwethu silandela umlingiswa wethu UDumazile ophethwe yisimilo esixegayo. Sibona sengovela esibhedlela efihla imbangela yokugula kwakhe, abazali sebethwele nzima ngomuntu ozaziyo indaba zakhe.Siyananzelela udwetshu olusuka luvuke lapha ngenxa yenkolelo sekucatshangelwa ezinye izingane ezingelacala ukuthi yizo ezile sandla ekuguleni kukaDumazile. Siyazibona ke ingxaki ezidalwa zinkolelo phakathi kokuhlalisana, nxa sekunje ezinye ingane ziza bhekwa njani ke.

Izikhathi ezinengi umzali womntwana nguye umuntu wokucina ukuzwa ngesici somntanakhe, omakhelwane bonke sebebone into yonke. Kwaba njalo ke lango Dumazile. Omakhelwane batshayisana laye egeza emfuleni lapho abahle bayifunda ivaliwe ukuthi umntwana lo wayesezithwele, njalo bananzelela lokuthi unina womntwana wayengakuboni lokhu kwakumnyama kuye. UMaNdovela ke ngokuphicwa yisehlakalo lesi uzama ukuthola usizo kanye lezixwayiso kubomakhelwane ukuthi pho enze njani nxa into sezimi ngalolu hlobo.

Indaba zaziqala ukuvela zisiba segcekeni kuMandovela owayesesaba ukuthi wayezayibika ayithini indaba efana lale kumyeni wakhe. Zasezivelela esikolo izindaba ezazibika ukuthi uDumazile wayephose wabelethela esikolo. Unina wazama ukumbuzisisa loba nje ekuqaleni wayengathi kazimiselanga ukuphendula engovala ngokukhala kukanti kwakumele akhale ngesikhathi ethandana lombalisi  etshengisa ukungathandi konke okwakuphathelane lokuthandana lombalisi kwakungasasizi ke ukukhala ngoba kwasekuvusa ulaka kulabo ababembuza. Ngelikade ke waze waphendula uDumazile ngehlazo lokumithuswa ngumbalisi.

Kwasekumele unina kaDumazile aqhube ingane yakhe babhekise amabombo esikolweni ukuyadinga lowo Moloi loba nje uDumazile wavele wamtshiya eginywe ngumhlabathi.Yisifundo esikhulu emantombazaneni ukuthi indlela umuntu aziphatha ngayo ilakho ukuthwalisa nzima abazali izikhathi ezinengi omama yibo abathwala nzima.

Sinanzelela ukuthi UMaNdovela nguye osekumele aqhube uDumazile ukuyabika isisu kukanti yena wayezibophelele ekuthini ingane yakhe iyefunda esikolo.

Lokuyabika isisu lesi sekulizaba nje ngoba laye uMaNdovela kasakwazi okumele akwenze kwazi bani ukuthi lowo mbalisi usesekhona na kuleso sikolo. Okwamenza wavuka enyamalele ngesikhathi uDumazile esuka esikolo kuyini.

Konke lokhu kuveza ukuthi amantombazana ayasetshenziswa ayengwe kalula nje kodwa ekucineni umuntu usala egcekeni engasakwazi lokuthi abambe kuphi. Yisifundo esikhulu lesi ngokuziphatha okuqondileyo.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply