Kunjalo ke: M E Wanda

Kunjalo ke: M E Wanda

0 133

Silo Ophezulu Stinta kugwalo
Siqala ugwalo olulesihloko Noma Sengifile, lapha kulolu gwalo ngamafitshane sethulelwa inhlupho kanye lobunzima obuhlangana labafelokazi abahlala emadolobheni.

Uhlupho abazithola bephakathi kwalo olumqoka ludubo lokuswela imali yokubhadalela izindlu abahlala kuzo, imali yomthelo njengoba sisazi ukuthi edolobheni kuyathelwa kumanisipala.Kusuke kube sengathi abafelokazi laba kanye lalaba asebekhulile ngokweminyaka bahlangana lobunzima obukhulu kakhulu okwenza lokuthi lezindlu abahlala kuzo bazithole sezithengiselwa abanye abantu.Abanye abesifazana bayakunanzelela lokho okwenza basukume bakhwince izidwaba balwele abanye babo.

Siqala isahluko sokuqala sogwalo, lapha sihlangana logogo uMaMnkandla ezihlalele nje endlini yakhe lapho ayeziphumulele khona nje engacabangi lutho ezitshayelwa ngumoya. Dukuduku esahlezi kwathutsha okuyimota okuncane okwakuhamaba nje ngabantu angabaziyo, kuleyo mota kwehla owesilisa ephethe amaphetshana athile.Wenza nqo kuMaMnkandla lapho afika waguqa khona etshengisa inhlonipho wabingelela.

Owesilisa lo wayeqhuba umsebenzi wakhe ngakho-ke wabuza ukuthi kambe angabe wayekhuluma loKhubekile Khatharina Mnkandla na. Lapha-ke wayeseyinyathele emsileni.

Waqaqamba uMaMnkandla ebuza ukuthi yinhlonipho ayeyithethe ngaphi enjalo eyayimthuma ukuthi abize igama lomuntu omdala kungabi ndaba zalutho. Wasola kakhulu idolobho ukuthi yilo elalinika abantu igunya elibi lokubiza abadala ngamagama abo.

Lapha sinanzelela ukuthi ibizo lomuntu omdala lalihlonitshwa,  kwakungakhangelelwanga ukuthi limane libizwe nje ngabantwana. Kusuka kube nzima-ke lapho sekungena inguquko.

Kanye lemfundo thile lapho sekudingeka ukuthi libizwe leligama njengalokhu ujaha lo wayesemsebenzini kwasekumele aliqambe linjalo ibizo lomuntu omdala loba yena umnikazi wayengakuthakazeleli lokhu.

Ijaha leli lamazisa ugogo ukuthi wayelethe amasamanisi akhe. Konke lokhu kwakumphica umuntu omdala engakwazi ngitsho okwakuchazwa ngamasamanis lawa. Kwabanzima ngoba kwacaca ukuthi lalaba ababethunyiwe kakho loyedwa owayezimisele ukuchazela umuntu omdala ngokwakusenzakala, kwasekumele yena azibonele adinge umuntu owayezamchazela amfundele njalo lelo phepha.

Konke lokhu kugcwalisa ubunzima abantu abadala laba ababehlangana labo kambe nxa ezabona nje ngesamanisi angayizwisisiyo loba elecala kwakuqakathekile ukuthi achazelwe ngokwakusenzakala.Wasala-ke kanjalo lephepha ayengalazi ukuthi lalimphatheleni uMaMnkandla.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply