Kunjalo ke: M E Wanda

Kunjalo ke: M E Wanda

0 194

Silo Ophezulu Stinta kugwalo
SILOKHU siphakathi kwendaba kaDumazile lo esinanzelela ukuthi ngumuntu wesifazana owayesehluleka ukuziqoqa lokuziphatha ngendlela eqondileyo. Siyabona uSithole esengulowana odla luklubhu egumeni, kwasekunzima nje lokukhumbula ekhaya selokhu esezibophelele lapho ayengasafunwa nje lokuthi athi tshazi ngelihlo kodwa leli.

Abadala bathi icala aliboli, uSithole wayeselibele ngecala lemota eyayitshayiswe nguDumazile, wayenze zonke izivumelwano zokukhokhela indleko zomlungu ngesikhathi engumaliyavuza, kuthe izinto sezimi ngomunye umhlubulo wakulibala konke lokhu, yona yayizavela ngaphi imali yokubhadalela izikwelede lamacala njengoba umuntu wayesetshaya inja ngekhanda.

Engakananzeleli lutho uSitholendini basebefikile abezomthetho ngokubanjwa kwezikwelede, babengalaso isikhathi sokulalela inganekwane zakhe ngaphandle nje kokuthi avalelwe ngelokwephula isivumelwano. Yikho nje abantu besithi umthetho awulasihelo awulasizi, sinanzelela isimo uSithole ayephakathi kwaso, wayeludinga nje uzwelo loba wayezithiye ngowakhe.

Kwakungathi imihlolo iyahlolelana lapha ekhaya, lemota kaDumazile ayemthengele njengesipho okuyiyo njalo eyayisimhudulele emanyaleni yayingasabhadalelwa njengoba yayithengwe ngohlelo lokubhadala inyanga zonke. Yadonswa injalo isiyileyo ezalela inkukhu bahamba layo abanikazi. Wayengaselamandla uSithole kukho konke okwakusenzakala empilweni yakhe.

Ukuwa kwendoda yikuvuka kwenye njalo. Ngesikhathi uSithole engovalelweyo kuMtalaselwa kwahle kwaba lithuba elihle kakhulu lokungena kuDumazile kwasekulethuba ezibika, sekungathi ixhegu elinguSithole yilo elaselimvalele indlela. Wayengadinwa uDumazile ngesilisa engalakho njalo ukuzisola ngezenzo zakhe, kwasekudlulele okwakhe, wayengaboni ububi bokutshintshanisa isilisa njengempahla.

UMtalaselwa kazange adlalise ithuba wabona kufanele ayezibika ebadaleni ukuthi wayesethole intombi ayesezimisele ukwakha layo. Uyise wayengakholisiseki ngendaba le njengoba umtanabo wayebaphathela isalukazi, umuntu owayesephosa nje aqede lethumbu leli. Wasola kakhulu ukuthi intombi zingathi zigcwele yena abaphathele isalukazi kodwa-ke babengathini umuntu esezikhethele okuthandwe yinhliziyo yakhe, loba isixwayiso sabadala sibalulekile empilweni.

UDumazile laye ngakolwakhe uhlangothi, wayingena indlela yakibo wayabikela abazali bakhe. Lapha ebalandisela ngodaba lwakhe kakho loyedwa owezwakala ebuzisisa ukuthi kwasekutheni ngoSithole lo ayeke athutsha laye ekhaya. Kusuka kucace sengathi abazali laba labo babegijimisa ezamadlelo kakhulu, babengayidlali indima yobuzali, babevele nje bedonswa ngamakhala belandela lokho okwakufunwa nguDumazile lo. Bawahlela amalobolo ayebafanela abakoKheswa njengoba basebethole umkhwenyana omutsha.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply