Kunjalo ke: M E Wanda

Kunjalo ke: M E Wanda

0 234

Silo Ophezulu Stinta kugwalo
SIYAQHUBEKA ngendaba zikaDumazile eziyinsindabaphendule othi ngelanga engaphupha ulutho engakaze nje acabange okuya ngaphi ngolutho lolo selweqela engahlolisisanga ngitsho lezilandela muva angahlangana lazo.

Esenanzelele ukuthi uSithole wayengasela mali waqala ukumuzwa iphunga lentothoviyane,  wayengasafuni khona nje ukusondelelana loSithole selibele lapho avela khona.

Wayesengena-ke uMtalaselwa empilweni kaDumazile, wawaphosa, wathiya inhlanzi yaze yadela, osekuvele nje kujayelekile ngoDumazile ukuthi yimpukane eyengeka lula njengokuphazima kwelihlo ivele nje iwele chagweni.

Pho wayezamxotsha njani uSithole lapha endlini njengoba wayesethole uthando olutsha labangane bakhe labo sebeqala ukumbonisa ukuthi uSithole vele yindoda yomnikazi, umkakhe nguMaNzimande. Laye seqala ukukubona lokho kuvele kungasancedi lutho njengoba wawuchitha umuzi kaMaNzimande wamzwisa bonke ubuhlungu lenhlupheko zokondla ingane eyedwa. Ngenxa yokuthi sethole lapho okujabula khona umoya wakhe seqala ukubona izinto ngelinye ilhlo.

Waqala njalo ukugila imikhuba uDumazile sekusiba lamalanga lapho ayengalali khona endlini, enjalo nje wayengabuzwa lokubuzwa. Omunye angananzelela ububi babantu besifazana ukuthi bayilabo abangathi bangahlanjululwa bageziswe baqalise ukubona izinto ngelinye ilihlo kulapho abazibona khona sebengcono njalo sebephakeme ukwedlula omkabo okuyibo ababaphuculayo, okungenza labesilisa labo bazibuze imibuzo eminengi kabili kathathu bengakaze baphathise abantu babo, loba nje kungaxwayiswana ngelithi umuntu kahlube ongowakhe.

UDumazile wazidinga zonke izizatho zokusunduzela uSithole kude laye. Wala lapho sekuthiwa kulungiswe usuku lomtshado njengoba wayekhala ngelithi kasiboni isizatho sokuzibiza njengenkosikazi kaSithole.UDumazile esebone ukuthi umkhaza lo uyala ukumehla wahle  wakubona kungcono ukuthi angabe elokhu etshaya inja efihla umphini, wahle wamtshela bhadla ukuthi yena wayesethole elinye ijaha elalibiza yena uqobo. Wayengasamboni njengomuntu uSithole lo.

USithole waginqa kutshisa njengoba wayengakhangelelanga ukuzwa inkulumo efana lale ayizwa ngendlebe zakhe.Wazama ukubuzisisa isizatho, okuDumazile kwayibeka sobala ukuthi yena wayebizwa ngelithini egumeni lapha njengoba uSithole wayengasibekanga isehlukaniso phakathi kwakhe loMaNzimande okuyisizatho esiqinileyo sokuthi wayelokhu emthanda.Wathembisa ukuyaquma umtshado lo uSithole kodwa-ke wayevele sengemva kwendaba, uDumazile wayehlome ephelele kulokhu ayesekuqumile.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply