Kulilungelo likazulu ukwazi umumo womkhathi

Kulilungelo likazulu ukwazi umumo womkhathi

0 609

Thokozile Mbedzi
NGENHLOSO yokuthuthukisa ezomumo womkhathi abeZimbabwe Meteorological Services bakhuthaza uzulu ukuba kulilungelo lomuntu wonke ukuba azi umumo womkhathi.
Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uSenior Meteorological Technician uMnumzana  Manenge Nyoni uveze ukuthi ukwazi umumo womkhathi kulilungelo likazulu kungakho bakhululekile ukuthi babuze.

UMnu Nyoni uthe okuyikho osekusenza babikele uzulu lokhu yikuthi sebenanzelele ukuthi isikhathi esinengi uzulu ucina esiba lendleko ezinengi ngenxa yokungazi ukuthi umkhathi uzatshona unjani.

“Thina njengabeMeteorological Services Zimbabwe sikhuthaza uzulu ukuthi aze kithi sabelane laye ulwazi mayelana lomumo womkhathi.

Abazali labo kuhle ukuthi bazi umumo womkhathi ukuze abantwana nxa besiya esikolo babagqokise kuhle bangaze bacina behlatshwa yizihlabo ngoba ekuseni besiya esikolo ilanga belikhona kodwa ngokuhamba kwelanga kucine kugodola.

“Abalimi abatsha asibaboni bebuya kithi, kubuya abalimi abadala. Kumele babuye sizokwabelana labo ngomumo womkhathi ngoba kanengi abalimi bacina besiba lendleko ezinengi kakhulu ngenxa yokuthi bayabe bengazi ukuthi umkhathi uzavuka unjani loba uzakubanjani ebusuku.

Izikhathi ezinengi abalimi bathela imithi ezilimeni zabo bengazi ukuthi kuzavuka izulu lisina noma kulomoya omkhulu kakhulu  okucina kubangela ukuthi kugeziseke umlimi abelendleko ezinengi ngoba imithi iyabe ingasasebenzanga ngendlela eqondileyo,” kuchaza uMnu Nyoni.

“Abalimi sibakhuthaza ukuba bazi ngomumo womkhathi ngoba kwesinye isikhathi kuyabe kusele insuku ezinlutshwana ukuba bavune amatamatisi kodwa atshazwe elokhu esemasimini kukanti aluba bayabe bebuze ngomumo womkhathi bebengawavuna bangalahlekelwa yinzuzo yabo,” nguMnu Nyoni lowo.

UMnu Nyoni uqhubekele phambili njalo esithi uzulu kakhululeke abuye noma bafone bengamaqembu ukuze batholiswe ulwazi ngokuthi umumo womkhathi uzabe unjani.

Uzulu kasithembe ngoba kasilali njalo siyasebenzelana labeSouth Africa endaweni ezinengi ngenxa yokuthi sinakekela uzulu ukuze ahlale ephephile ngazo zonke izikhathi.

“Uzulu kumele azi ukuthi lilungelo lakhe ukuba azi umumo womkhathi njalo siyabamukela ngezandla zombili ukuze sitholisane ulwazi ngomkhathi,” kuphetha uMnu Nyoni .

NO COMMENTS

Leave a Reply