Kuchitheke amabhodo ixhegu livuke ekufeni. . . wacatshelwa umfukula wenhlathu

Kuchitheke amabhodo ixhegu livuke ekufeni. . . wacatshelwa umfukula wenhlathu

0 1783

Cornelius Luphahla
ZIGIJIME kwaba luthuli izakhamizi zesigabeni seMalundu, eBinga ngemva kokuba elinye ikhehla lakule indawo ebeselilamalanga amabili lifile livuke ekufeni ngesikhathi selisiyangcwatshwa, uMthunywa ukuzwile lokhu.

Imihlola le yenzakale kuviki ephelileyo lapho uMnumzana Muyandwa Chilongo (88) ovuke khona kwabafileyo ngemva kwamalanga amabili efile abantu babaleka kwachitheka amabhodo okucatshangelwa ukuthi wacatshelwa umfukula wenhlathu.

UMthunywa uxhumane loMnumzana David Nyoni wathi uChilongo wabonakala ukuthi usevukile ngesikhathi sesiyangcwatshwa lakhathesi ulokhu ephila.

“UChilongo kwabonakala ukuthi usevukile ngesikhathi esevaleliswa ngabantu ephakathi kwebhokisi sokufanele ayengcwatshwa. Abambona kuqala sababona bebaleka sonke sahle sabaleka sathi sesibuza ukuthi kuhamba njani bathi usevukile.

“Ngalesosikhathi abantu bonke bamela khatshana abomdeni wakwabo bayamkhipha ebhokisini kwahle kwaba yikuvuka kwakhe. Ngikhuluma nje lalamuhla uyaphila noma nje elokhu egula kodwa usekhuluma,” kutsho uMnu Nyoni.

UMnumzana Liberty Chilongo ebuzwa ngale indaba uvumile ukuthi uyayazi wathi kuyamjabulisa ukuvuka komnewabo kodwa kakwazi ukuthi uvuswe yini.

“Mina engingakutsho yikuthi ngiyakuthabela ukuvuka kukamnewethu ngoba ngikhuluma nje ukhona kodwa kangikwazi ukuthi uvuswe yini njalo mina kangikhulanga laye ngakho kangikwazi akudlayo esakhula. Ngokunjalo okwakhathesi ngeke ukhulume laye ngoba uyagula,” kutsho uMnu Chilongo.

Ebuzwa ukuthi umnewabo wabhubhela ngaphi uthe wafela ekhaya kodwa balesiqiniseko sokuthi ngempela wayefile.

Usobhuku wakule indawo uMnumzana Nelson Mudimba ubikele intatheli ukuthi okwenza uChilongo wavuka kungabe kuyikuthi wacatshelwa umfukula wenhlathu ngoba kwakusenziwa kudala.

“Lami ngangikhona mhla uChilongo evuka ekufeni kodwa indaba le kayingimangalisanga kakhulu ngoba abantu kudala babecatshelwa umfukula wenhlathu ukuthi umuntu wakhona angafi masinyane nje. Ngalokhu ngicabangela ukuthi laye wacatshelwa njengoba esengumuntu omdala,” kutsho uMnu Mudimba.

Induna yakule indawo uMnumzana Samson Sinamusanga ebuzwa ngale indaba uthe uyizwile kodwa kakayifika kulo umuzi.

“Ngikuzwile ukuthi kulomuntu ofe okwamalanga amabili wavuka ngesikhathi kusenziwa ibody viewing kodwa kangikayifika khona,” kuphetha induna uSinamusanga.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply