Kacombi nje uyabulala uManyathela

Kacombi nje uyabulala uManyathela

0 478
UDumi Manyathela

Gladmore Ncube
BEKUNGABIZWA ozwayo ngoLwesine olwedluleyo lapho insizwa yakoManyathela, uDumi atshengise khona uzulu eNational Art Gallery koBulawayo ukuthi ulesipho semsebenzi yezandla.

UManyathela ubuthanise abantu ebatshengisa imisebenzi yakhe yezandla ebonisa ukusebenza kwakhe nzima akwenze iminyaka emine efunda eNyuvesithi yeChinhoyi.

UMthunywa ukhulumisane loManyathela othe yena umsebenzi wakhe uwenza ehlose ukuveza imizwa yakhe mayelana lezinto esihlangana lazo nsuku zonke empilweni zethu.

“Sibanengi kakhulu kuleli abenza imisebenzi yezandla kodwa sisebenza sigqugquzelwa yizinto ezehlukeneyo kodwa mina ngikwenza ngingajonganga ukuthi ngithole imali kuphela kodwa ngoba ngifuna ukuba lilizwi lalabo abathuleyo labangenelisiyo ukuzikhulumela ngoba banengi abahlupha abesifazane labantwana abancane.

“Ngemisebenzi yami ngifisa ukufinyelela abantu bonke jikelele. Inhloso ngemisebenzi yami yikuguqula impilo zabantu kube lokuthula lokuhlalisana” kuchaza uManyathela.

Omunye wabanxuswa kulomcimbi uByrony Rheam ongumlobi wezingwalo yena uncome kakhulu umsebenzi kaManyathela ngoba uyisikhanyiso sempilo yabantu yansuku zonke.

“Umsebenzi wakhe muhle kakhulu ngoba nxa ngikhangela lapho acombe khona ngizwa angathi ngibukele umabonakude njalo ngizibona angani ngibala ugwalo ngoba yonke imizwa iyaqubuka. Lokhu yikho okufunakalayo nxa umuntu esenza imisebenzi yezandla.

“Nxa abantu besiya bona kumbe bethenga umsebenzi wakho wezandla akumelanga bathengele ubuhle bawo kumbe ukuthi bayawuthanda kuphela kodwa kumele labo bazwe imizwa yabo iqubuka ngalokhu okuvezwa yimisebenzi njalo bazwisise ukuthi umlayezo bani owuthumela uzulu phandle ngomsebenzi wakho.” kuchaza uNkszn Rheam.

“Ngendlela uManyathela asebenza nzima ngayo kuyatshengisa ukuthi imisebenzi yakhe ilekusasa elihle ngoba kukhanya ukuthi usebenza ekhangela izehlakalo esihlangana lazo nsuku zonke. Njengoba nje esithi usebenzela ukwenza i-film kuyakhanya ukuthi uzaba ngumzekeliso omuhle kakhulu kulalabo abanye abasemisebenzini yezandla ukuthi labo kumele benze njani nxa befuna ukuthi imisebenzi yabo ibe lemilayezo eqotho,” kuchasisa uNkszn Rheam.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply