Izifundo zabo Grade 7

Izifundo zabo Grade 7

0 399

Kulendlela ezinengi ulimi lwesiNdebele njengezinye indimi olufundwa ngayo.
Umfundi ulakho ukuthi atshengise ukuthi uyenelisa ukusebenzisa igama elitsho izinto ezimbili lona lilinye emitshweni emibili kumbe edlula lapho eveza lezozinto.

Kumele ephe igama elilodwa elimele okutshiwo ngamanengi.

Izibonelo: Ibala elithi ithanga litsho izinto ezimbili. Ithanga ngumhlobo wesilimo onabayo. Ithanga ngumbala wolutho oluthile.

Imitsho elandelayo ilengcazelo ezimbili zebala elithi ithanga. Ithanga elimile esivandeni lizele kakhulu lonyaka. Isigqoko sakhe silithanga.

Nanzelela: Nxa usakha imitsho etshengisa ukuthi ibala litsho izinto ezinengi kumele unanzelele ungaguquli isiqu salelogama kodwa isiqalo segama singaguquka ukuze sivumelane lezinye incezu zenkulumo ezakha lowo mutsho.

Nanka amanye amabala atsho izinto ezimbili lengcazelo zawo:
Umuzi — ikhaya lapho okuhlala khona abantu. Ichatha lemvelo elimnyama elisemzimbeni womuntu.
Isimbo — isikhali esingumgqala esicije nganxanye esokughebhisa amagodi. Isimbo — imali ebhadalwa inyanga ukuthi iyegebhela lowo ogulayo imithi.
Umkhonto — isikhali esicijileyo sokulwa esasisetshenziswa ngamabutho akudala. Imali ebhadalwa inyanga nxa lowo ebimelapha esesilile.
Inkomo — isifuyo. Umkhuhlane ovuvukisa umzimba nxa kuqanda ikakhulu kulabo abantu abaphuma umungula.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply