Iyavuma i-eggplant ungayilima ngendlela eqondileyo

Iyavuma i-eggplant ungayilima ngendlela eqondileyo

0 603

Nomthandazo Ndlovu
ABALIMI bakhuthazwa ukuthi balime i-eggplant okuyisilimo esingavamanga ukulinywa ngabalimi abanengi kodwa silenzuzo emangalisayo.

Ekhuluma loMthunywa uNkosazana Renia Phiri ongumlimi koBulawayo uthe useleminyaka edlula engamatshumi amabili elima isithelo lesi njalo simnika inzuzo eyenelisa ukumphilisa kanye lemuli yakhe.

“Abalimi abanengi lapha elizweni lakithi abajayelanga ukulima i-eggplant, inengi lizilimela amagwili lamatamisi kodwa abakunanzeleli ukuthi isithelo lesi engikhuluma ngaso singabangenisela imali ezwayo.

“Okuqakathekileyo ngokusilima yikuthi umlimi akwazi ukuthi isilimo esinje silinywa ngasiphi isikhathi kungakho ukuswela ulwazi yikho okunye okwenza umlimi acine secabanga ukuthi isilimo esinje siyala ikanti hatshi yikulinywa ngendlela engaqondanga,” kuchaza uNkszn Phiri.

UNkszn Phiri uqhubekele phambili wathi isikhathi esihle njalo esivumayo sokulima ama-eggplant yisikhathi sokutshisa.

“Ama-eggplant avuma ngesikhathi sokutshisa hatshi esomqando ngoba kenelisi ukuwumela umqando kanye longqwaqwane.

“Okuhle ngawo yikuthi ayavuma loba ngaphi, lendlini umlimi sengenelisa ukuwalima nxa elakho konke okudingakalayo okuvuma ukuthi awalimele endlini,” kuqhuba uNkszn Phiri.

UNkszn Phiri uphinde wathi ukulima ama-eggplant kwenza umlimi aphumelele lapho encintisana labalimi abanengi bona abagxile ekulimeni amagwili.

“Ukulima ama-eggplant kwenza lekuncintisaneni lapha umlimi aphumelele, inengi labalimi lilima ama-eggplant, ikanti lokho okwenziwa ngamagwili lama-eggplant lawo ayakwenza, okunjengama chips,” kuphetha uNkszn Phiri.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply