Itshaya unyawo olutsha iNkayi Messengers Band

Itshaya unyawo olutsha iNkayi Messengers Band

0 203
uNgqabutho Voko

Phela oMandulo babeyitshaya ekhaleni nxa bethi inkabi edonsa emfolweni kayikhohlwa njalo igula elidala livame ukunuka amasi.

Lokhu kubonakala ngephephandaba likazulu elidume ngendaba ezimnandi njalo elingadeliyo ukujabulisa uzulu nanku phela kule iviki lize leyinye yengqungquthela yezomculo werumba engena kuhlabeke umphakathi.

Angithi leliqembu yiNkayi Messengers Band eliholwa nguNgqabutho Voko  ijaha eliphuma kweleNkayi. Kayitshayi nje isiginci indoda le iyaphoxa bakwethu. Othanda ukujabula kule iviki nansi ingxoxo enambithekayo phakathi komculi wodumo uNgqabutho Voko (NV) lentatheli yephephandaba likazulu uCornelius Luphahla (CL).

CL: Umphakathi uthanda ukwazi ukuthi mayelana lembali yakho kanye leyeqembu lakho jahalakithi.

NV: Mina ngazalelwa esigabeni seMbuma eNkayi okuyikho engakhulela khona. Izifundo zami ngaziqalela eMphakama Primary School ngaqhubekela phambili ngezifundo zami ngayafunda ufomu 1 eZwelabo Secondary okuyikho engaqhuba khona izifundo zami ngaze ngayafika kufomu 4.

Ezokucula ngaziqala ngo 1999 ngesikhathi ngisaculela kwelakithi eNkayi. Kwathi ngo 2001 ngasuka kwelakithi ngayaculela kwele South Africa okuyikho engikhona lamanje.

CL: Lokhe waqalisa ukucula sowakhipha amadlalade amangaki mfo ka Voko.

NV: Lokhe ngaqala ezokucula sengakhipha amadlalade angu 9, elakuqala ngelika 1999 elithi Umabonabulawe kuthi elokucina ngelika 2015 elithi Inhliziyo kwathi kuyonale inyanga ngakhipha iSingle ethi Zimbabwe Buya Lentokozo.

CL: Uzulu uthanda ukwazi ukuthi wandise ukudlalela ngaphi ingoma zakho?

NV: Ingoma zami leqembu sivame ukuzidlalela kuma shows ekhaya eNkayi ikakhulu ngamakhefu. Lapha ngacina kudala ukudlala ingoma zami ngoba kulabanye abaculi ababebuya nxa sile show bafike bacitshe imitshina yethu baqalise udlame ngoba belomhawu wokuthi kungani sicula. Yikho okwenza ngabona kungcono ukwenza ama shows kwelakithi ngoba kulokuthula.

CL: Abantu bathini jahalakithi ngomculo wakho njalo ukhangelele ukubenzelani lonyaka?

NV: Abantu bayawujabulela kakhulu umculo wami njalo bangikhuthaza ukuthi ngiqhubekele phambili ngibajabulisa ngingadeli noma kunzima. Ngalokhu lonyaka ngithembisa uzulu ukumhwatshela I DVD yedlalade lami lika 2015 elithi Inhliziyo. Ngenza lokhu ngoba abantu balincome kakhulu yikho ngibone kungcono ukuthi ngibaphekele ividiyo yalo bazibonele ukudla kwamehlo.

CL: Bunzima bani oyake uhlangane labo kwezomculo njalo nkuthazo bani oyipha abaculi abasasungula jahelibanzi.

NV: Ubunzima engiyake ngihlangane labo kwezomculo yikuthi abanye abantu bayangintshontshela umculo wami bawuthengise ngentengo ephansi okudala ukuthi nxa sengiwuthengisa ungathengwa ngendlela enhle ngoba abantu sebelawo. Okunye njalo yikuthi abanye abaculi basuka bathumele abantu ukuthi bakhulume kubi ngomculo wami noma nje abalandeli bami bona bewuthakazelela.

Ngalokhu kubaculi abasasungula ngithi kababambelele ngamandla ngoba kunzima kwezomculo. Okunye njalo ngithi kabajonge ukujabulisa uzulu kuphela njalo kabasebenzise iziphiwo zabo.

NO COMMENTS

Leave a Reply