IThokoza Music ihlabela ingoma zezulwini kuphela

IThokoza Music ihlabela ingoma zezulwini kuphela

0 512
Iqembu leThokoza Music

NGEZIMNANDI zodwa ezilethwa liphephandaba likazulu kusa kwamalanga nanko phela lakule iviki silethela abalandeli amaphimbo amnandi eqembu leThokoza Music elihlabelela ingoma zezulwini kuphela.

Nxa ufisa ukwazi ngeqembu leli, nansi ingxoxo phakathi kwelunga leqembu uMthulisi Nkiwane (MN) lentatheli yephephandaba likazulu uArnold Ndlovu (AN).

AN: Nkiwane Mfowethu, ake usitshele ngamancane mayelana leqembu lenu?

MN: IThokoza Music liqembu elasungulwa ngomnyaka ka2015 ngamajaha amane asakhulayo; uMthulisi Nkiwane, Bongani Ncube, Thokoza Nyathi kanye loCarlton Phiri. Sihlabela kakhulu umculo wokholo.

Okwasigqugquzela ukuthi sihlabele umculo wokholo yikuthi njengabantu abakhuliswa ngokholo lwesiKhristu sifuna ukwazisa abantu ngenjabulo etholakala ekulandeleni uJesu Khristu ngomculo wokholo.

AN: Njengeqembu elikhanya lizimisele emculweni, akutsho ukuthi lisebenzisana labobani?

MN: Thina siliqembu elikhululekileyo ekusebenzeni labantu abanengi ngoba ukutshumayela ilizwi leNkosi kudinga abantu abanengi.

AN: Abantu bawamukela njani umculo wenu, bayawuthakazelela yini?

MN: Ngemva kokusabalalisa kuzulu ingoma yethu yakuqala ebizwa ngokuthi Thokoza lokuhlabela endaweni ezehlukeneyo, sinanzelele ukuthi umculo wethu uthandwa ngabantu okumangalisayo. Abantu laba yibo abasikhuthaza ukuthi siqhubeke sisebenza gadalala ngezomculo.

AN: Kuhle lokhu jaha, liwenzela ngaphi umculo wenu njalo abantu bangalinxusela kuyiphi imicimbi?

MN: Umsebenzi omuhle uyathakazelelwa ngabantu abanengi ngakho-ke thina sibhoda indawo ezitshiyeneyo elizweni.

Sizithola sihlabela endaweni ezigoqela imitshado, imicimbi yokholo, imihlangano lendawo ezehlukeneyo. Le imicimbi isinika ithuba lokutshumayela ivangeli endaweni ezehlukeneyo.

AN: Njengoba lihle laqala umnyaka ngokukhipha ingoma umphakathi ungalindelani eqenjini emnyakeni esikuwo?

MN: Ingoma le esiyikhiphileyo iyindlela yokubikela uzulu ukuthi sekuleqembu iThokoza music kwezomculo.

Lonyaka sisebenza phezu kwedlalade lethu elizakwethulelwa abathandi bomculo umnyaka ungakapheli.

AN: Bunzima bani elihlangana labo kwezomculo?

MN: Indima yomculo ayikho lula kakhulu, njengeqembu sesihlangane lobunzima ezikhathini ezinengi ngoba sike salahlekelwa ngamalunga eqembu amabili. Kuphinde kube lenhlupho zokuthola imali yokuthi sihlanganise umculo e-studio.

Inhlupheko esesihlangane lazo njengeqembu sezisikhokhele ukuthi sibambane siqine njengeqembu siqhubekele phambili sitshumayela ilizwi lenkosi.

AN: Lingathini kumaqembu asendimeni efana leyenu kumbe abafuna ukungena kuyo?

MN: Abantu abafuna ukuhlabela ingoma zokholo sibakhuthaza ukuthi baqine elizwini lenkosi, lokubambana njengabantu bamasonto.

Okunye abangakwenza yikuthi bangene kuma-studios ukuze umculo wabo usabalale kuzulu. Yiyo indlela enhle yokufinyelela ebantwini.

AN: Abantu abafuna ukusebenzisana lani kumbe ukuthola umculo wenu bengaxhumana lani njani?

MN: Abantu abafuna ukuxoxisana lathi kumbe ukuthola umculo wethu bengaxhumana lathi ekhasini le-Facebook elibizwa Thokoza Music Official kumbe ku-soundcloud Thokoza Music Official.

SIMILAR ARTICLES

0 109

0 124

NO COMMENTS

Leave a Reply