‘Isitshwala hatshi, ngifuna itiye’. . . Usobhuku ubhuqa umalukazana kubangwa itshukela

‘Isitshwala hatshi, ngifuna itiye’. . . Usobhuku ubhuqa umalukazana kubangwa itshukela

0 318

YiNtatheli kaMthunywa
ZIBAMBE oluphuphumayo izakhamizi zesigabeni seMasuswini eLupane ngemva kokuba omunye usobhuku wakule indawo ebhaxabule umalukazana wakhe ethi kungani emncitsha itshukela.

Isiga lesi senzakale kuviki ephelileyo lapho uMnumzana Ndodana Ncube atshaye khona uNkosazana Erit Mdlongwa ethi kungani emncitsha itshukela yona ithengwa ngumntanakhe uMnumzana Lovemore Ncube.

Kubikwa umalukazana esetshaywe nguyisezala wazonda okwabangela ukuthi ayembophisa.

UMthunywa uxhumane loNkszn Mdlongwa walandisa ngendaba le ethi kazange wancitsha uyisezala itshukela kodwa yayisiphelile ngakho kakwazi ukuthi wayemtshayelani.

“Mina ngathi ngivela emasimini ekuseni ngapheka isitshwala nganika ubabazala wasesiyala ethi ufuna itiye. Kuthe kunjalo ngamtshela ukuthi itshukela iphelile wasengitshaya ngenduku ethi ngimncitsha itshukela ethengwa ngumntanakhe.

“Ngazama ukumchasisela wangitshaya kunjalo ethi ngihlala nginika abantu itshukela ngisenzela ukuthi yena enganathi itiye. Ngalesosikhathi ngaze ngalanyulelwa ngumamazala. Kungayisuye ngangizalimala kakhulu. Ngibuhlungu ngendaba le yikho ngambophisa,” kuchaza uNkszn Mdlongwa.

Ebuzwa ngale indaba uMnu Ncube uvumile ukuthi yenzakala wathi umalukazana wakhe wayemphendule kubi njalo uzambhadala.

“Kuliqiniso ukuthi ngaxabana lomalukazana wami ngaze ngamtshaya kodwa ngiyaxolisa kakhulu ngoba ngaphambanisa. Okwenza ngamtshaya yikuthi ngasengizonde kakhulu. Ngizambhadala ngoba umthetho kawuvumi ukuthi ngitshaye umalukazana. Ngizakhulumisana njalo lomntanami ngimxolise.

“Okunye yikuthi ngalelolanga ngangidakiwe yikho okwenza ngacina ngimtshaya,” kutsho uMnu Ncube.

UMnu Ncube othethe uNkszn Mdlongwa uthe indaba le ngeke ayikhulume lomuntu, uzakhulumisana loyise bayilungisise.

“Indaba yokuxabana komkami lobaba ngeke ngayichasisa ngoba ngangingekho mhla kusenzakala njalo yindaba yomdeni. Ngokunjalo ngizakhulumisana lobaba siyilungisise,” kuphetha uMnu Ncube.

Kusenjalo kulomunye njalo usobhuku weBhewula eMatopo okubikwa ubhaxabule esinye isakhamuzi ethi asilandeli imithetho yesigaba.

UMthunywa uzwe ukuthi ngoLwesithathu ngeviki ephelileyo, uSobhuku uGerald Ngwenya wathi ezihambela esigabeni lesithunywa sakhe bedlula emasimini bathola uMnumzana Mizikayifani Ndlovu esebenza ensimini yakhe okwabangela ukuthi bambambisane bambhaxabule.

Iphephandaba likazulu likhulume loMnu Ndlovu othe okwenza angalandeli imithetho yesigaba yikuthi wesaba ukuthi umangoye angacina elala eziko emzini wakhe.

“Okungenza ngilime ngelanga elabekwa ukuthi kungasetshenzwa kubangelwa yikuthi ngizama ukuselela imuli yami, ngingalandela imithetho kungangilambisa kusasa lemuli yami. Mina ngingathola ithuba lokusebenza kumbe nxa umumo uvuma ukuthi ngilime angisoze ngiyekele.

Uqhubekele phambili uMnu Ndlovu wathi isenzo sikasobhuku wakhe asimjabulisanga ngoba usobhuku ulendlela zokuselela imuli yakhe ngaphandle kokulima.

“Usobhuku yena uyathola indlela zokuthi imuli yakhe ithole ukudla, ngoba nxa kungabuya ukudla okuvela kuHulumende bona vele abakaze baswele kodwa thina abanye esingela zikhundla emphakathini asitholi, yikho mina ngizisebenza ukuzilimela kuphela.

“Mina usobhuku esebonile ukuthi ayengitshela ukuthi ngikwenze angikunaki yena lesithunywa sakhe babona kungcono ukuthi bangibambisane bangitshaye.

Kubikwa ngemva kokumtshaya usobhuku waphinda wagweba uMnu Ndlovu ukuthi abhadale imbuzi ngoba etshengise ukudelela.

Imizamo yokukhulumisana losobhuku yehlule ngoba ucingo belungangeni. Kubikwa indaba le isidluliselwe enduneni.

NO COMMENTS

Leave a Reply