Isiqede inkomo i-bovine mastitis

Isiqede inkomo i-bovine mastitis

0 262

Arnold Ndlovu
INHLANGANISO ekhangela ngezifuyo eyeVeterinary Services ikhuthaza abalimi ukuthi bavikele inkomo zabo kumkhuhlane we-bovine mastitis nanko phela usuqede izifuyo.

I-mastitis yiwo umkhuhlane ohlasela kakhulu inkomo zochago njalo wenza abalimi balahlekelwe yinzuzo yabo.

UDokotela Khumbulani Sibanda oweVeterinary Services uveze ukuthi umkhuhlane lo uhlasela amasotsha omzimba esifuyo okwenza izibungwana zawo zisabalale emzimbeni.

“Umkhuhlane lo uhlasela kakhulu amasotsha omzimba nxa esilwa lezibungwana eziyabe zingene embeleni wenkomo.

“Inyama eyiyo evikela imbele enkomeni yiyo ehlaselwa kakhulu yi-bacteria okucina kubangela ukuthi inkomo nxa zisengwa kuphume igazi.

Kubikwa umkhuhlane lo ulakho ukubangelwa yikulimala kwenkomo ngenxa kokusetshenziswa kwemitshina yokusenga.

Inkomo esezihlaselwe ngumkhuhlane lo zingelatshwa kukanti lezingakabi lawo zilakho ukudozwa ngemithi yama-antibiotics, kodwa uchago oluvela kunkomo ezihlaselweyo aluthengiseki.

Uqhubekele phambili uDkt Sibanda wathi abalimi kumele behlukanise inkomo esezihlaselwe ngumkhuhlane lo njalo bahlale besiyazihlolisa kubodokotela bezifuyo ukuze babe lesiqiniseko sokuthi umkhuhlane usuhlasele okungakanani.

“Inkomo ezelatshwa ngomkhuhlane lowu kumele zehlukaniswe lezingela, abalimi kufanela bafake inkomo ezelatshwayo uphawu olungaba yindlela yokunamathisela imbele, uchago lwenkomo lezi aluthintwa.

“Ama-vaccinations omkhuhlane lo akhona kodwa asebenza ukwehlisa ingozi engadalwa ngumkhuhlane lo kuphela, njalo awavikeli ukuphenduka komkhuhlane lowu emhlambini.

Ezinye zezindlela zokuvikela izifuyo kumkhuhlane lowu yindlela yokukhangela ukuthi zithola ukudla okwaneleyo, indawo yokuhlala ehlanzekileyo lendlela yokusenga esetshenziswayo.

“Abalimi kumele bakhangele ukuthi indawo lapho okulala khona inkomo akulamanzi kuyavikela inkomo kumkhuhlane lowu lokuthi zithelelane, izisebenzi nxa zisenga sizikhuthaza ukuthi zigqoke amagilovosi awe-rubber, labasebenzisa imitshina kufanele behlale beyigezisa imitshina yabo,” kuphetha uDkt Sibanda.

NO COMMENTS

Leave a Reply