ISikamasiko iza ngomfutho

ISikamasiko iza ngomfutho

0 575
ISikamasiko

NGEZIGIJIMISA igazi eziza lephephandaba likazulu maviki onke nanko phela kule iviki liza lazo njalo eziluluju. Angithi nje liza ngamahabula iqembu lesiNtu eligiya kuhlanye umphakathi.

Kungaba yiliphi elinye iqembu ngaphandle kweSikamasiko. Abagidi nje imigido yesiNtu laba bantu badinda kuthunqe uthuli edwaleni. Othanda ukujabula kuliviki nansi ingxoxo ekhwabithekayo phakathi kukaMqobi Ngwenya (MN) ongumkhokheli waleli qembu lentatheli yephephandaba likazulu uGladmore Ncube (GN).

GN: Tshela uzulu ukuthi leli qembu lasungulwa sokutheni?

MN: Iqembu leli lidala kakhulu ngoba lasungulwa ilizwe leZimbabwe lingakatholi uzibuzise njalo inengi labantu abalisungulayo sebadlula emhlabeni kodwa oseleyo nguChithilizwe Ngwenya.

GN: Intshukuntshu wayinikwa ngubani ukuze ufike esigabeni sokuthi ukhokhele iqembu elidala kangaka.

MN: Umuntu onguye owangincedisayo ukuze ngenelise ukusebenzisana leqembu lesintu nguChithilizwe Ngwenya onguye olokhe elondoloza esincedisa ukuze silandele imigido yesiNtu eqondileyo eyiyo eyadala ukuthi kusungulwe leliqembu.

GN: Landise ukugidela ngaphi osekwenze umsebenzi wenu waphakama?

MN: Sijwayele ukuthi sibizwe nxa kulemincintiswano yemgido ikakhulu leyi ejwayele ukwenziwa yiNgwebu leChibuku Neshamwari sesike sathola imvuzo etshiyeneyo lapho. Siyabizwa njalo nxa kulemicimbi efana lemitshado leminye etshiyeneyo ukuthi sithokozise abantu.

GN: Abantu bathini ngomsebenzi wenu lo wokugida imigido yesiNtu?

MN: Abantu bayawuthakazelela umsebenzi wethu ngoba siyabizwa indawo ezitshiyeneyo khonapha eZimbabwe nxa kuyabe kulemicimbi efuna imigido yesiNtu njalo lapho esihamba sisebenzela khona abantu bayatsho ukuthi muhle umsebenzi wethu ngoba uvuselela isiNtu sethu.

GN: Iqembu selilawo yini ama-DVD atshengisa uzulu imigido yenu kumbe amadlalade?

MN: Ama-DVD asikabilawo kodwa silama-Vidiyo esawakhuphayo atholakala ebulenjini. Abantu bayawathakazelela ngoba banengi abasithumela incwadi zokuthi sikhulise umsebenzi singaze sama ngemva kokubona ama-Vidiyo.

GN: Bunzima bani ohlangana labo emigidweni yenu yesiNtu?

MN: Ubunzima esihlangana labo ngobokuthi asikatholi imali eyenelayo ukuthi sikhuphe amaDVD ukuze abantu babesazi njalo benelise ukuthi basibone laloba yisiphi isikhathi abathanda ngaso njalo sisaswela imali yokuthi sihambe kwamanye amazwe sibatshengisa esidume ngakho ukuze saziwe umhlaba wonke jikelele.

GN: Nkuthazo bani oyipha abasaqalisa ukungena kwezemigido yesiNtu?

MN: Engingakutsho yikuthi abasangena kule indima yikuthi kabazame ngazozonke indlela ukuthi baziwe ngabantu abanengi. Okunye njalo yikuthi kumele babekwazi ukuthi nxa usaqalisa awusoze uhambe ufuna imali enengi ebantwini ngoba abakwazi.

Okunye okuphathisayo ukuthi iqembu laziwe ngabantu abanengi yikuthi bahambe bebhoda ezindaweni ezehlukeneyo begida laloba bengazange beqambe imali akulandaba ngoba nxa umsebenzi uvele uncomeka bazazikhungela abantu laloba bengacelwanga.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply