Isabizwana senani

Isabizwana senani

0 180

Isichasiso siyaqhutshwa

Isiphawulo
Isiphawulo yisichasiso esichaza usobizo esimlandelayo. Laso isiphawulo silengxenye ezimbili, isivumelwano lesiqu.

Zilitshumi lanhlanu kuphela iziqu zesiphawulo. Nanzi: -nye, -bili, -thathu, -ne, -hlanu, -khulu, -ncane, -hle, -bi, -de, -fitshane, -nengi, -ngaka, -dala, -tsha. Yizo lezi kuphela iziqu zesiphawulo, kazikho ezinye.

Izivumelwano zesiphawulo. Nanzi izibonelo zezivumelwano zesiphawulo ngezigaba zazo: Kusigaba okhulumayo ebunyeni ngu: engim-. Ebunengini: esiba-. Esigabeni Okhuluma laye: om- ebunyeni. Ebunengini: eliba-. Kusigaba 1, isivumelwano sesiphawulo – om-, omu-. 1a om-, omu-. Kusigaba 2 lo 2a isivumelwano sesiphawulo ngu – aba-, aba-.

Kusigaba 3 ngu- om-, omu-. Kusigaba 4 ngu – emi-. Kusigaba 5 ngu- eli-. Kusigaba 6 ngu – ama-. Kusigaba 7 ngu – esi-.

Kusigaba 14 isivumelwano sesiphawulo ngu – obu-. Kusigaba 15 ngu – oku-. Nanzi izibonelo zesiphawulo sekuhlanganiswe izivumelwano leziqu zesiphawulo: ababili, abahlanu, okukhulu, omncane, esihle, omubi, omude, esifitshane, abanengi, esidala, esitsha, abathathu.

Ukwakhiwa kwezivumelwano zesiphawulo

Izivumelwano zesiphawulo sizakha ngokuqalisa ngesakhi sokuchasisa u a- eziqalweni zamabizo. Isakhi a- sikumbana lonkamisa wokuqala wesiqalo sebizo(ngaphandle kokhulumayo lokukhulunywa laye) kanje: Kusigaba1 isakhi sokuchasisa u a- ulumbana lonkamisa wokuqala wesiqalo sebizo u /u/ kudaleke u –o Sithole isivumelwano sesiphawulo u – omu-.

Sizaqala lapha kuviki ezayo.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply