Inkanyiso ngoLwesine

Inkanyiso ngoLwesine

Rev D P Mahlaba

Baba nkazimulo elaphakade,

Akusinike uthando olukhulu, oluqotho

Akusisize ukuba ebunzimeni bonke sikhale kuwe

Siphephele kuwe yihlo Mninimandla

Singalahli ithemba, loba singakhohliswa yilutho ngaphandle kwakho

Mlim’ ophezulu, wena ophezu kwakho konke okusezulwini lasemhlabeni

Akusiphe umusa wakho ukuze sikulungisele indawo enhle enhliziyweni zethu

Akwenze Nkosi ukuthi siphume ebumnyameni esikibo

Sicela lokhu ngoKhristu indodana yakho

Umsindisi womhlaba, yena ongumthombo wokusila lobungcwele

Amen

Rev Dr D P Mahlaba
mahlabapd@gmail.com

NO COMMENTS

Leave a Reply