Inina libeletha iqanda lenkukhu

Inina libeletha iqanda lenkukhu

0 1147
UNkszn Sinothile Moyo, UNkszn Leticia Ncube loMnu Sikotshola Nkiwane

Cornelius Luphahla
SEKUQUBUKE uvalo kanye lokudideka emphakathini weJibajiba eLupane ngemva kokuba elinye inina lakule indawo ebelizithwele libelethe iqanda lenkukhu.

Yebo iqanda lenkukhu.

Insindabaphenduli le etshwaqisa umzimba yenzakale kunyanga ephelileyo lapho uNkosazana Sinothile Moyo abelethe khona iqanda ngemva kokuhlala inyanga ezingu-8 ezithwele, uMthunywa uyakuveza lokhu lamhlanje.

UNkszn Moyo uthethwe nguMnumzana Clement Nkiwane.

UMthunywa uvakatshele kule indawo wakhulumisana loNkosazana Lethiwe Nkala oyisakhamuzi sakule indawo wathi kalankani ngendaba le njalo ucabangela ukuthi abakwabozala balelinina balesandla kulokho.

“Mina ngicabangela ukuthi abakoNkiwane bayakwazi ukuthi kwahamba njani umalukazana wabo aze abelethe iqanda. Ngitsho ngoba ngemva kwesehlakalo lesi kabazange bathatha inyathelo eliqinileyo kodwa bakuthatha kancane bangabikeli ngitsho losobhuku kanye lenduna ukuthi bathole usizo.

“Ngikhuluma nje lathi njengezakhamizi sakuzwa sokwenzakele njalo bona kabafuni ukuthi kukhulunywe ngakho,” kutsho uNkszn Nkala.

Ebuzwa ngale indaba uNkszn Moyo uvumile ukuthi wabeletha iqanda kodwa esibhedlela babesithi uzithwele umntwana omncane kakhulu noma nje laye kwakumsolisa ukudlala komntwana esiswini.

“Mina ngathi ngizithwele ngaqalisa ukuzwa ukudlala komntwana esiswini ngesikhathi silenyanga ezimbili. Kuthe sengilenyanga ezinhlanu ngangingasakuzwa lami ngamangala ukuthi sokuhamba njani kodwa isimanga yikuthi isisu sasilokhu sikhula.

“Okwakungimangalisa yikuthi ngahamba esibhedlela seSt Luke’s bafika bathi umntanami umncane kakhulu ungange 3cm kodwa kabangitshelanga ukuthi kasomuntu liqanda,” kutsho uNkszn Moyo.

UNkszn Moyo uqhubekele phambili wathi ngesikhathi ebeletha wayeloninazala wabuya wathi ulokhu edidekile ngesiga lesi.

“Ngesikhathi sengilenyanga ezingu-8 ngahelelwa kusemadabukakusa.  Umamazala wabuya wazongibelethisa kodwa isimanga yikuthi ngabeletha iqanda elingange lenkukhu isisu sahle sabohla khonapho.

“Ngikhuluma nje ngisadidekile ngoba kangikwazi ukuthi kwahamba njani njalo lokhu kwenza ngihlale ngicabanga kakhulu,” kutsho uNkszn Moyo.

Ekhuluma lentatheli uninazala kaNkszn Moyo, uNkosazana Leticia Ncube uthe laye uphelelwe ngesiga lesi ngoba kakaze akubone lokhu lokhe waba labomalukazana.

“Mina ngilabomalukazana abayisikhombisa njalo lo obelethe iqanda ngowecinathunjana lami. Lokhu okwenzakalayo kuyangimangalisa kakhulu ukuthi kungabe kwenzenjani umalukazana onguye omncane aze ehlelwe yisiga esinje. Noma kunjalo thina njengomdeni kasazi lutho ngesiga lesi ngakho sisadingisisa ukuthi sizwe ngaso ebantwini,” kutsho uNkszn Ncube.

UMnumzana Sikotshola Nkiwane onguyisezala kaNkszn Moyo ubikele intatheli ukuthi indaba enje kakaze ayibone  wabuya wathi sebahamba kubosiyazi lakubaphurofethi njalo lokhu besadinga usizo.

“Mina lokhu ngakhotha udengezi lwedubha kangikaze ngikuzwe ukuthi umuntu uyabeletha iqanda. Ngikhuluma nje ngikhathazekile ngendaba le ngoba iyangethusa kakhulu.

“Kwathi ngemva kokuba umalukazana ebelethe iqanda sahle savuka sisiyahlahlula basitshela ukuthi yizinto zabantu basebethatha iqanda leli balitshisa. Ngemva kwalokho sabiza abaphurofethi labo batsho njalo kodwa silokhu sisadinga abanye abangasincedisa ngoba kasikalutholi usizo,” kutsho uMnu Nkiwane.

Oyisazi kwezamasiko uMfundisi uPaul Bayethe Damasane ebuzwa ngalesisiga uthe kuyahlola.

“Lokhe ngathwetshulwa yingwe kangikaze ngizwe okunjalo, yimihlola sibili,” kutsho uMfundisi uDamasane.

UMqondisi wezeMpilo esabelweni seMatabeleland North uDokotela Ngonidzashe Masuka ebuzwa ngale indaba uthe bayakwazi ukuthi kulenina elinjalo elaswelayo kodwa akwenzakali ukuthi umuntu abelethe iqanda.

“Inina leli abathi labeletha iqanda thina sikwazi ukuthi laswela ngakho kungabe kukhona okwenzakalayo abantu basebekholwa ukuthi libelethe iqanda ngoba bengazi. Khathesi sisahlolisisa ukuthi kungabe kwahamba njani ngoba akwenzakali ukuthi umuntu abelethe iqanda lenkukhu,” kuphetha uDkt Masuka.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply