Inhlupho zalamuhla: Umntanami kafani lami

Inhlupho zalamuhla: Umntanami kafani lami

Umntanami kafani lami
Sisanda kuba lomntanethu wokuqala lonkosikazi wami. Inkinga yikuthi umntwana lo kafani ngitsho lami loba lezihlobo zami. Labangakithi sebeze besithi kasuye wami. Lokhu akungiphathi kuhle futhi unkosikazi wami kuyamhlukumeza lokhu ngoba baze batsho ngitsho phambi kwakhe. Khona kuliqiniso ukuthi ingane ayifani lami kodwa ngiyesaba ukumtshela. Ngicela usizo.

Impendulo:
Kuyenzakala ezikhathini ezinengi ukuthi abantwana ikakhulukazi nxa besebancane, bangafani lamuntu ekhaya.

Lokhu akutsho ukuthi bayabe bengayisibo bekhaya. Hlala phansi lonkosikazi wakho, okokuqala uxolisele umdeni wakho ngalesi senzo sabo.

Okwesibili umcele ukuthi njengendlela yokuvala umdeni wakho umlomo ubona kungcono lina lobabili liyekwenza iDNA lomntwana. Ngaleyo ndlela lawe uzaqinisekisa ukuthi umntwana ngowakho. Akukuhle ukuhlala emtshadweni lingathembani.

Sesingahlala sonke na?
Sesithandane izinyanga ezintathu lesoka lami. Ngiyazizwela ukuthi lingithanda ngempela. Usekhuluma ngokuthumela abakibo ukuqala ingxoxo zamalobolo. Kodwa lifuna siqale sihlale ndawonye ngaphambi kokuthi sitshade. Kufanele sibe ngakanani isikhathi ngaphambi kokuthi abathandanayo bahlale ndawonye?

Impendulo:
Kuhle ukuthi umuntu wakho useqalisile ukukhuluma ezamalobolo kodwa nxa kusenza lingahlali lonke lingakatshadi.

Cabanga ngabazali bakho labakini nje. Bathini ngaloludaba? Umasihlalisane kalunganga, zama ukuthi liqale ngomtshado ntombi yami. Uthando oluqotho alutatazeli, luyalinda. Abanengi bacina sebengasatshadanga ngoba beqale ngokucinwa ngakho.

Umkami ukhathazekile
Umkami wahlukumezeka ngokocansi esamncane. Kanti lobudlelwane abelabo labesifazane obudlulileyo abukaze buphele kuhle. Owokucina abethandana laye usisi watshengisa ukungathembeki kuye. Manje mina ngizizwa ngithwele amacala akho konke okubi okwenzekale empilweni yakhe. Akangethembi, ngoba lamuhla angabe ejabule kodwa kusasa aguquke. Mina sengikhathele ngakho lokhu. Uthi akalankinga, ngakho akadingi sizo lwamuntu.

Angisakwazi ukuthi ngenzenjani. Sekusele kancane ukuthi ngiqoqe konke okwami ngihambe.

Impendulo:
Kujwayelekile ukuthi abesilisa bangafuni ukukhangelana lesimo, ikakhulukazi nxa kuhlanganisa ukuhlukunyezwa emacansini ikakhulukazi ngoba uyabe ezitshela ukuthi kulihlazo, akhohlwe ukuthi wayesesemncane futhi engakwazi ukuzivikela. Mkhuthaze umkakho ukuthi abonane lodokotela bengqondo ukuze bamsize. Kumele azizwele ukuthi nxa ukhuluma laye ngaloludaba, ukhuluma njengesithandwa sakhe esingaphathekanga kuhle.

Kufanele azi ukuthi loludaba luyakuhlukuluza, ngakho kufanele athole usizo. Kubalulekile lokhu kuwe, kubudlelwano benu, abantwana lempilo yakhe uqobo.

NO COMMENTS

Leave a Reply