Inhlupho zalamuhla: Umkami kathembekanga, ulemfihlo

Inhlupho zalamuhla: Umkami kathembekanga, ulemfihlo

Angisamthandi umkami, ulenkani
NGIYINDODA elomnyaka owodwa itshadile. Inkinga yikuthi sengiphelelwe luthando kunkosikazi wami.

Akusavumi ngitsho ukuthi ngimthinte. Ulenkani, sixabana njalonje futhi akawaboni ngitsho amaphutha akhe nxa sixabana. Sengimbonise ngakhathala. Angisendaba lakwenzayo, sengibukela nje.

Impendulo:
Kubukeka sengathi usulilahlile ithemba ngonkosikazi wakho. Akumelanga siliphose ithawulo ngabantu esibathandayo. Sengathi unkosikazi wakho ulenkinga yolaka lenhliziyo encane. Zinike isikhathi ukuze uthole ukuthi yini ngempela emenza abe lenhliziyo encane kangaka.

Abanye kuyenzeka ukuthi kulezinto ababhekene lazo okuze kwenze izinhliziyo zabo ziqine. Ayikho into ebaluleke njengenhlonipho emshadweni. Kungakho-ke hlala phansi laye likhulume. Unkosikazi ohlakaniphileyo uzatshintsha indlela yokwenza nxa selikhulumile.

Umkami kathembekanga, ulemfihlo
Sileminyaka emithathu sitshadile lomyeni wami. Ungumuntu olezimfihlo ezikwenza ubone sengathi kwaba liphutha ukutshada. Ulezingane ezine ngaphandle, lazo ngazitholela ukuthi zikhona. Ngibona sengathi ubengakakulungeli ukutshada ngendlela enza ngayo. Sengicele lokuthi sizame ukuthola usizo kodwa uyala.

Ngiyamthanda umyeni wami kodwa linto yakhe iyawubulala kakhulu umtshado wethu. Isize yangenelela lasezimalini. Uvele kafuni lokuchaza ukuthi kungani imali ingekho endlini thina sisebenza sobabili.

Ngikhangelane lobunzima, ngicela usizo.

Impendulo:
Abanye abantu bathatha isikhathi ukujwayela ukuthi sekukhona umuntu empilweni yabo emva kokutshada.

Khumbula usuke uphile impilo isikhathi eside ungelaye umuntu odlulisa yonke into kuye ngaphambi kokuthi uyenze. Ngakho umyeni wakho kungenzeka ukuthi kusenzinyana kuye ukujwayela linguquko.

Zama ukuyingenisa kancane indaba yokuthi kumele livulelane izifuba njengabantu abatshadileyo, uzajwayela. Abanye kwenziwa layindlela abakhule ngayo. Zibhekisise zonke lezi zinto ngaphambi kokuthi uze ulahle umtshado. Kulicebo elihle ukuhlala phansi labeluleki bezemitshado ngoba lokho kuzakwenza ukuthi umyeni wakho akwazi ukuvuleleka kumuntu angamjwayelanga lapho uzakwazi ukuthola khona ukuthi kuyini okumenza akufihlele izinto lina litshadile.

Sizatshada kodwa besengilendoda engithandana layo eceleni

Sizatshada enyangeni ezimbalwa ezizayo lobaba wengane yami. Ngenxa yokungathembeki kwakhe kimi kucine sekukhona engithandana laye eceleni. Manje ngisanda kuthola ukuthi ngikhulelwe ingane yaleli soka eliseceleni. Kodwa manje angilaso isibindi sokumisa umtshado lokuphumela obala kubaba wengane yami.

Lonembeza kazibekanga phansi, ngenzenjani?

Impendulo:
Ukungathembeki kwesithandwa sakho akusi sizatho sokuthi ungathembeki. Kuyisinqumo owazithathela wena nje uwedwa ngenxa yesimilo sakho. Silesiqiniseko sokuthi uyabona manje ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthembeka.

Umtshado wakhelwa esisekelweni sokuthembeka. Ngakho kubalulekile ukuqala umtshado wakho ngendlela okuyiyo. Ungaqhubeki ngomtshado lo nxa kuyikuthi awukakulungeli ukuphumela obala kubaba wengane yakho. Awusoze wabusiseka umtshado oqalwa ngokungathembeki.

Wangipha ingculazi, usefuna ukuyinika idlalicatsha aselalo
Ngisanda kuthola ukuthi isoka lami engilomntwana lalo alithembekanga kimi. Okungesabisa kakhulu yikuthi wangithelela igcikwane lengculazi engakuthola ngoba sengikhulelwe. Manje usezathelela intombi athandana layo engazi lutho ngesimo sakhe.

Ngingasiza njani lo owesifazane ukuze angazitholi esesimeni esifana lesami?

Impendulo:
Isoka lakho liyingozi kakhulu kwabesifazane elihlangana labo. Abantu abalalesi sifo balokukhiphela ukuzonda kwabo ngokuthola lesi sifo kwabanye abantu. Umuntu athandane labesifazane abanengi ngoba ezama ukugqiba ukugula kwakhe loba njengendlela yokuziphindiselela ikakhulukazi nxa ngabe lesisifo wasithola komunye umuntu.

Ukugula komuntu kuyimfihlo yakhe ngakho kuyingozi ukukhuluma ngakho komunye umuntu. Zama ezinye izindlela zokumbonisa lo owesifazane ukuthi kubalulekile ukuzivikela. Isoka lakho ngeke likuthokozele ukuthi uhambe wayobika ukugula kwalo komunye umuntu.

Ungamtshela lokuthi nxa lo owesifazane engamazisanga ngokugula kwakhe uzamazisa wena. Uzesaba ukuthi indaba iphume ngawe. Angahle athande ukuthi kube nguye okhipha indaba.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply