Inhlupho zalamuhla: Uhlala ekhuluma ngendoda yakhe yakudala

Inhlupho zalamuhla: Uhlala ekhuluma ngendoda yakhe yakudala

Ngatshela isoka ukuthi ngiyintombi nto kungenjalo
NGINGOWESIFAZANE oleminyaka engu-25. Nyakenye ngihlangene lowesilisa sathandana manje usefuna ukungitshada. Inkinga yikuthi ngamtshela ukuthi ngiyintombi nto kukanti akunjalo. Manje angisazi ukuthi ngimtshele njani iqiniso.

Ngiyesaba ukuthi iqiniso lizomxotsha ngemva kokutshada. Ngingabe ngiphambanisisle ngingathula kuze kube sekucineni?

Impendulo

Iqiniso lizokukhulula mzukulu. Ukuthembana yinto eqakathekileyo emtshadweni, ngaphandle kwakho umtshado umane utshabalale. Kuyisisekelo esibalulekileyo kakhulu. Ngeke ukuthande nxa isoka lakho lingasakuthembi kwezinye indawo kumbe izinto ngenxa yokuba uqale ngesisekelo sokungathembeki kuye.

Akukho okudlula ukuthi umhlalise phansi umazise ukuthi kukhona ofuna ukukulungisa ngaphambi kokuthi litshade.

Awufuni kube sengathi uqambe amanga ngoba ufuna umtshado. Nxa ekuthanda ngokweqiniso ukukhuluma kwakho iqiniso akusoze kutshontshe lutho ethandweni lwenu. Kungenzeka kube nzima ukukuthemba ngokupheleleyo lakwezinye izinto kodwa okubalulekileyo yikuthi liphinde lithembane.

Uhlala ekhuluma ngendoda yakhe yakudala
Ngingowesilisa othandana lowesifazane ohlezi ekhuluma ngesoka lakhe lakudala, sengiqala ukukhathazeka. Ngaqala ngingelandaba lakho, ngizitshela ukuthi yinto edlulayo kodwa ngitsho. Angisazi ukuthi ngenzenjani ngoba angiyifuni le into yakhe. Nxa esafuna ukuba lesoka lakhe pho ulandeni kimi?

Impendulo

Kuyinto ejwayelekileyo okwenzeka ikakhulukazi nxa ngabe umuntu engakadluli ngokupheleleyo kulo abethandana laye. Kungenzeka ukuthi kuyinto eyenzeka engayilindelanga futhi engaqondanga ukukuphatha kabi. Kubalulekile ukuzinika isikhathi esaneleyo sokudlulisa ubuhlungu nxa usanda kwehlukana lomuntu usamthanda.

Lezi zimpawu ezikhonjiswa yilo othandana laye zikhomba ukuthi uphange wathandana lawe engakamkhiphi lo omunye enhlizweni yakhe okuyinto ejwayelekileyo kakhulu.

Ngcono uhlale phansi lesithandwa sakho usazise ngokungaphatheki kuhle kwakho ngalesi simo. Ngilifisela okuhle ethandweni lwenu.

Umkami kabuzwa ubuhlungu bokufa kwengane yethu
Sileminyaka emibili sitshadile lomyeni wami. Ekuqaleni kwalonyaka ngike ngakhulelwa kodwa umntwana wazalwa etshonile. Impilo yethu ayiphindanga yafana ngemva kwalokho. Ngibona sengathi umyeni wami akabuzwa lobu buhlungu engibuzwayo. Lomntwana ubezakuba yikho konke kimi.

Ngosuku ahamba ngalo yavele yama ntsi impilo yami. Sekuphele izinyanga eziyisithupha kwenzakele kodwa kusesenzima ngitsho ukudlulisa izimpahla esasimthengele zona. Umyeni wami ucabanga ukuthi sengilehaba ngoba kalwazi usizi lokuthwala umntwana izinyanga eziyitshiyagalolunye bese ungabe usambamba ngezandla. Kungabe sengiqala ukuhanjelwa yingqondo yini?

Impendulo

Hatshi ingqondo yakho imi kahle. Ukulahlekelwa ngumntwana usumlindele akulula. Kuqakathekile ukuthi labo abadlula kulesi sikhathi babonane labodokotela bengqondo ngoba ukutshiywa ngumntwana akusinto encane.

Ungalenzi iphutha lokucabanga ukuthi umyeni wakho akabuzwa lobuhlungu obuzwayo. Iphutha elikhulu elingalenza yikuthi livumele lesi simo singene phakathi kwenu. Lidinga ukubambana kakhulu kulakuqala. Yiyo yodwa indlela elizadlula ngayo kulesi simo.

Ufuna ngizithwale engakayivela
Ijaha lami lifuna ngikhulelwe singakathathani. Ngilaso isifiso sokumzalela umntwana kodwa kumele aqale ayovela.

Okunye njalo mina vele kimi iminyaka isihambile. Sengifinyelela iminyaka yokuzalwa engu-30, abantwana ngiyabafuna kodwa angazi kumbe indlela ijaha lami elifuna ukwenza ngayo izinto ilungile na. Ngenzenjani?

Impendulo

Ukuzalela umuntu umntwana akutsho ukuthi umuntu usezakuthatha. Ungamzalela umntwana abesesekela ukuthatha uzakwenza njani? Umntwana wonke uyisipho esivela kuMdali kodwa noma kunjalo asingasebenzisi ukufika komntwana ukuze siveze injongo zethu. Isoka lakho alikutshade nxa lifuna ukukutshada, umntwana umthole emtshadweni ngoba asikho isidingo sokwenza lokhu akwenzayo. Izivumelwano ezinjengalezi ziyingozi kakhulu ngoba kuba nzima nxa sekukhona ongasagcinanga isithembiso.

Umntwana akafikele emtshadweni. Yiyo indlela efaneleyo yokufika kwakhe emhlabeni. Umntwana uzafika nxa uNkulunkulu evumile, ngesikhathi sakhe.

NO COMMENTS

Leave a Reply