Inhlupho zalamuhla: Ngizatshada lobaba wengane kodwa sengikhulelwe ngeyomunye

Inhlupho zalamuhla: Ngizatshada lobaba wengane kodwa sengikhulelwe ngeyomunye

Ngizatshada lobaba wengane kodwa sengikhulelwe ngeyomunye
Sizatshada ekuqaleni komnyaka lobaba wengane yami. Ngenxa yokungathembeki kwakhe kimi kucine sekulomunye engithandana laye eceleni. Ngisanda kuthola ukuthi sengikhulelwe ngumntwana wejaha eliseceleni. Kodwa manje angilaso isibindi sokumisa umtshado lokuphumela egcekeni kubaba wengane yami. Unembeza wami uyangithonisisa.

Impendulo
Ukungathembeki kwesithandwa sakho akusiso isizatho sokuthi ungathembeki. Kuyisinqumo owazithathela sona wena nje uwedwa ngenxa yesimilo sakho. Ngithemba khathesi uyabona ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthembeka.

Umtshado wakhelwa esisekelweni sokuthembeka. Ngakho kubalulekile ukuqala umtshado wakho ngendlela okuyiyo.

Ungaqhubeki ngomtshado lo nxa ungakazimiseli ukuphumela egcekeni. Awusoze ubusiseke umtshado oqalwa ngokungathembeki.

Kabalifuni iShona abakithi
Silomnyaka owodwa sitshadile lonkosikazi wami. Umdeni wami awuyingeni ekankosikazi wami ngenxa yokuthi uliShona. Kulamalunga emuli yami angabuyanga ngitsho emtshadweni wethu. Kukanti abakibo kankosikazi wami bona bayalandela yonke indlela esenza ngayo amasiko ethu esiNdebele. Unkosikazi wami uzithwele njalo kangifisi umntwana aze abelethwe silokhu singezwani labanye. Unkosikazi wami kuyamkhathaza lokhu kakhulu. Ngenzenjani Khulu? Ngincedisa,  ngiyamthanda umkami.

Impendulo
Imuli kayilalo ilungelo lokukukhethela ukuthi utshade noma uthandane lobani. Okumele bakwenze nje kuphela yikukusekela futhi bamukele lo wena osumkhethile. Akukuhle ngempela ukuthi unkosikazi wakho acine esezizwa engamukelekile emulini yakwenu.

Zama ukuhlala phansi lemuli yangakini ubachazele ukuthi ukungathandi umkakho kwenzani emtshadweni wakho.

Batshele ukuthi kawufuni ukuthi baqhubeke bephatha umkakho ngendlela abamphatha ngayo. Akukuhle ukuthi licine lingasavakatshelani ngenxa yokuthi liyabe lingamukelekile kwabakwenu. Imuli ibalulekile. Ngakho kubalulekile ukuhlala phansi lixoxisane ngaloludaba.

Kaqakathekisi ukugubha amalanga
Ngithemba uphilile Khulu. Mina ngikhulele emulini ebigubha insuku ezibalulekile kithi njengosuku lokuzalwa, usuku lwezithandani, iKhisimusi lezinye. Eminyakeni emihlanu ngendile, umkami katshengisi ukuzithakazelela insuku lezi ezibalulekileyo kimi. Ngitsho losuku lokugubha umtshado wethu, akalandaba lalo. Akakaze angithengele lutho okuyisipho ngitsho langeKhisimusi. Ngihlezi ngikhuluma ngaloludaba laye kodwa akutshintshi lutho.

Ngikhathazekile ngalokhu, angisakwazi ukuthi ngithini?

Impendulo
Uyiqale kuhle kakhulu lindaba ngokuthi ukhulele emulini ezigubhayo lezinsuku ezibalulekileyo. Okuchaza ukuthi kuyenzakala ukuthi omunye umuntu akhulele ekhaya lapho ezingathathelwa phezulu insuku ezinjengalezi ozibale ngezizatho ezehlukeneyo.

Abanye bebengazigubhi ngenxa yokungabikhona kwemali ekhaya loba nje ngendlela umuntu akhule ngayo labantu abamkhulisileyo. Ngakho inkinga ayikho kumkakho kodwa indlela laye akhuliswe ngayo. Ngakho-ke mfundise kancane kancane aze ajayele ukubaluleka kwalezi insuku kuwe. Ngokuhamba kwesikhathi uzacina esejayele laye.

NO COMMENTS

Leave a Reply