Inhlupho zalamuhla. . . Ngithandana lam adoda angihlukuluzayo

Inhlupho zalamuhla. . . Ngithandana lam adoda angihlukuluzayo

Ngafelwa ngumntwana, kangikwamukeli
Sileminyaka emibili sitshadile lomkami. Sokusiyaphela umnyaka odluleyo bengikhulelwe kodwa umntwana ngambeletha efile. Impilo yethu yahle yaguquka ngemva kwalokho. Ngibona angathi umkami akabuzwa ubuhlungu engibuzwayo. Lumntwana ubezakuba yikho konke kimi.

Ngosuku ahamba ngalo yavele yama mpo impilo yami. Sekudlule inyanga ezinhlanu kwenzakele kodwa ngehluleka ukupha impahla engangimthengele zona. Umkami kakuzwisisi ngoba akalwazi usizi lokuthwala umntwana inyanga eziyisitshiyagalolunye kodwa ungambambi ngezandla. Kambe kungabe kuyikuthi sengihlanya yini?

Impendulo:
Hatshi kawuhlanyi. Ukufelwa ngumntwana usumlindele akusiyo nto elula. Udinga umuntu ongakhuluma laye ongakuncedisa ukuze wenelise ukukwamukela uqhubekele phambili ngempilo yakho. Ukufelwa ngumntwana akusiyo nto encane.

Ungenzi iphutha lokucabanga ukuthi umkakho akabuzwa ubuhlungu obuzwayo. Lidinga ukubambana kakhulu ngalesi isikhathi. Le yiyo kuphela indlela ezakwenza lenelise ukudlula kulesi isimo.

Ngithandana lam adoda angihlukuluzayo
Angazi kwenzekalani ngami. Ngileminyaka engu-34, ngilabantwana ababili lamadoda ehlukeneyo. Angisazi ukuthi ngenzenjani ngoba ngithandana lamadoda angihlukuluzayo njalo agangileyo. Abesilisa abalungileyo, kangibafuni. Kungabe inkinga ikimi? Ngenzenjani? Sengiqala ukukhathazeka, ikakhulukazi ngoba laba bantu besilisa bayahlangana labantwabami baphinde bangihlukumeze phambi kwabo.

Impendulo:
Njengomzali, kungumsebenzi wakho ukuvikela abantwabakho. Akubalulekanga ukuthi abantwabakho bazane labantu othandana labo. Kambe uziveza njengomzali onjani kibo? Njengomzali kumele ubaphe isibonelo esihle. Mzukulu ungayithola indoda eqotho engeke njalo ikuhlukuluze. Vele khona yiyo kanye indoda oyidingayo empilweni yakho.

Usefuna isithembo, uthi angimenelisi
Ngicela usizo ngibhekane lenkinga. Umkami uthi ufuna ukuthatha isithembo ngoba mina ngiyamncitsha ucansi. Eminyakeni eyisikhombisa sisonke angikaze ngimncitshe. Akusekuhle ekhaya ngenxa yalesi simo.

Angisenelisi ukumelana lendingeko zakhe. Manje angazi ukuthi ngenzenjani ngoba engikwaziyo yikuthi ngeke ngimvumele ukuthatha omunye unkosikazi. Ngizizwa ngiphelelwa ngamandla ngale indaba yokuletha omunye umuntu wesifazane phakathi kwethu. Aluba kungcono ngabe wangitshela lokhu ngaphambi kokuthi angithathe. Kambe umkami ulalo yini ilungelo lokusebenzisa ucansi njengesizatho sokufuna ukuthatha omunye unkosikazi?

Impendulo:
Isithembo kumele kube yinto eliyivumelanayo lobabili lomkakho. Futhi kuyinto okwakumele liyikhulume ngaphambi kokuthi litshade ukuze ungene emtshadweni usazi. Ukusebenzisa ucansi ukuthola into oyifunayo emtshadweni akukuhle. Kungenzakala ukuthi kukhona avele asekwenza umkakho. Kuyamangalisa ukuthi wena uthi awumncitshi kodwa yena uthi ufuna omunye unkosikazi ngenxa yokuthi awumanelisi. Kukhona okutshaya amanzi. Zinike isikhathi sokuthola ukuthi kwenzakalani ngomkakho. Mtshele ukuthi indaba yakhe yokufuna ukuthatha omunye umfazi kayikuthabisi ngitsho.

SIMILAR ARTICLES

0 79

0 134

NO COMMENTS

Leave a Reply