Inhlupho zalamuhla: Ngingancedisa umkami ukulobola?

Inhlupho zalamuhla: Ngingancedisa umkami ukulobola?

Sizithwele intombi
UMBUZO: Ngingowesilisa oleminyaka yokuzalwa engu-28. Sobabili lesithandwa sami singamaKhristu. Silingekile usisi wasezithwala. Le yinyanga yesibili futhi asikabatsheli abemuli yethu ngoba siyesaba. Ubaba ngumfundisi webandla kanti labakwabo bangamakholwa. Inkinga yikuthi sobabili siyazi ukuthi bazakuthi kumele sitshade kanti thina siyazi asikakulungeli lokho. Sicela usizo.

Impendulo:
Ukukhula kuhambisana lokwenza amaphutha. Okuhle futhi lelikwaziyo njengabazalwane yikuthi uNkulunkulu uyasixolela amaphutha ethu. Abakwenu ngokufanayo kanye lebandla bazalixolela emva kwesikhathi. Okubalulekileyo nje yikuthi lizehlise phambi kwabo litshengise  ukuzisola. Lehlise isithunzi imideni yenu kodwa-ke impilo iyaqhubeka. Phangisani libazise ngokuwa kwenu singakaze sibonakale isisu.

Ngingancedisa umkami ukulobola?
Ngingowesifazane othandana lowesilisa osanda kuxotshwa emsebenzini. Ubeseqalisile ukulobola kodwa engakaqedi. Usuku lomtshado sesavumelana ngalo. Sawenza amalungiselelo afana lokuthenga ingubo, sabhadala lendawo esizatshadela kuyo njalo sesanxusa labantu. Uselezinyanga ezintathu ehlezi ekhaya. Okungizwisa ubuhlungu yikuthi ubaba wami akafuni ukuzwa lutho, ufuna amalobolo akhe. Engicela ukukwazi yikuthi ngingalinika yini ijaha lami imali yokuqedisa amalobolo? Ngisebenza kuhle futhi ngiyamthanda kakhulu. Ngingamenzela noma yini.

Impendulo:
Ukuphelelwa ngumsebenzi kuyinto enzima futhi engeke ukwazi ukuyenqabela. Siyalibongela ijaha lakho ngokubusiswa ngomuntu wesifazane onjengawe. Umbuzo esilawo yikuthi ngabe ubaba wakho uyazi yini ngokuxotshwa kwakhe umsebenzi? Nxa esazi ngalesisimo uthi lizotshada ngani? Siyazi futhi ukuthi kunzima ukumisa umtshado ikakhulukazi nxa solubekiwe usuku kodwa akukho okunye elingakwenza. Amalobolo kumele avele kumkakho. Ukuzilobola ngitsho, loba ulithanda okunganani ijaha lakho. Ongakwenza yikuhlala phansi njengezimuli lazisane ngokuxotshwa kwejaha lakho umsebenzi lokuthi sokufanele lidlulisele phambili ilanga lomtshado.

Angazi kwenzekani ngami?
Ngileminyaka engu-34 labantwana ababili njalo obaba babo behlukene. Ngilenkinga yokuthandana labantu besilisa abayizigebengu. Angisazi ngenzenjani. Abesilisa abalungile, angibafuni. Kungabe inkinga ikimi? Ngenzenjani? Sengiqala ukukhathazeka, ikakhulukazi ngoba laba bantu besilisa balokuhlangana lezingane zami baze bangihlukumeze phambi kwazo.

Impendulo:
Njengomzali, kungumsebenzi wakho ukuvikela abantwabakho. Akuqondanga ukuthi abantwabakho ubatshengise wonke umuntu othandana laye. Sowake wazibuza ukuthi bona abantwabakho bathi ungumuntu onjani. Njengomzali kumele ubatshengise isimilo esihle.

NO COMMENTS

Leave a Reply