Inhlupho zalamuhla: Ngesami yini isisu lesu?

Inhlupho zalamuhla: Ngesami yini isisu lesu?

Ngesami yini isisu lesu?
NGATHANDANA lowesifazane ngo-2013. Sacina ukubonana ngawo lowomnyaka kodwa ngowedlule ngezwa ngaye esengithinta ethi asibonane.

Ngamtshela ukuthi ukhona umuntu esengithandana laye. Waphinda ekuqaleni kwawonalo umnyaka. Ngacina ngivumile sahlangana lapho engihlala khona okwaphela ngokuthi sizithokozise ngocansi.

Ngemva kwamaviki amalutshwane sibonene wangithinta futhi kodwa esithi usekhulelwe. Ngimelwe yingqondo ngoba ngacina ukumbona mhla sisiya emacansini futhi asikaze sikhulume ngemva kwalokho.

Kungenzeka yini ukuthi ubezongithwalisa isisu engingasaziyo? Kungani ubefuna kangaka ukuthi sihlangane?

Mhlawumbe kayisiwo wami umthwalo.

Impendulo
Iyodwa nje indlela ozakwazi ngayo ukuthi umntwana ngowakho loba cha. Kumele liyokwenza iDNA nxa umntwana esezelwe ukuze ube lesiqiniseko. Mazise ukuthi ngoba lingabantu ababonana kanye nje kuphela uyafuna ukuba lesiqiniseko ukuthi lumntwana ngowakho.

Lolu cwaningo ungalwenza esibhedlela esiseduze lawe futhi aluthathi isikhathi eside. Okunye okubalulekileyo yikuthi umazise lo othandana laye ngendaba yengane, ikakhulukazi nxa usulobufakazi bokuthi ngumntanakho.

Ngile siki
Khulu ngilijaha elileminyaka engu-20. Ngalala lentombazana yami ngathola isiki. Ngiyesaba ukutshela ubaba ngalokhu kodwa ngiyakholwa ukuthi anganginceda. Ngenzeni?

Impendulo
Lokhu okwenzayo yikho kanye okutshengisa ukuthi uyamhlonipha umzali wakho. Kuyabongeka lokhu, iqiniso yikuthi dinga omunye owazi ukubeka amazwi kuhle loba engowesifazana okumele amtshele uyihlo kumbe umlobele incwadi. Akasoze abelolaka kodwa uzabona inhlonipho olayo abesekuphathisa futhi uzathokoza ngoba intontisa iyabulala. Utsho lokutsho uthi baba ngiyaxolisa futhi ngiyesaba ukufa wena ungazi lutho ngesifo engilaso.

Uzakwamukela akuphathise. Phangisa wenze lokhu. Ukuvikela kungcono kulokubana uqumeke imizwa. Abanye bazinyumba ngenxa yalumkhuhlane.

Uthi ngiyehlala ekhaya
Khulu ngingumalukazana osakhulayo njalo ngihlala edolobheni kobabazala. Inkinga yikuthi umkami ufuna ngiyegcina abazali bakhe ekhaya, kodwa ngiyesaba ukuthi ngingahamba umkami uzasala esegila imikhuba lezinye izintombi njengoba laye esamutsha njengami. Ngenzeni Khulu?

Impendulo
Uphezu komqolo weqiniso. Sesadlula leso sikhathi akufaka kuso. Mcele uthi kungabanjani sithumele ukudla lemali kubazali. Lilomntwana yini? Nxa lilabantwana kuphose kuzwakale, umbonise ngelizwi elipholileyo ukuthi kuqakathekile ukuthi lihlale ndawonye ukuze kungacini sekulomunye ozadinga ugawulwayo. Lilenkomo yini? Vuma ngezizatho funa abazali abasenelisi ukukhangela impahla yenu esekhaya.

NO COMMENTS

Leave a Reply