Inhlupho zalamuhla: Ngabophisa ijaha lami lingitshayile

Inhlupho zalamuhla: Ngabophisa ijaha lami lingitshayile

Ngabophisa ijaha lami lingitshayile
Ngenze iphutha elikhulu ngabophisa ijaha lami ngoba langitshaya ngesikhathi ngikhulelwe. Umama wazama ukungenqabela ukuthi ngingakwenzi kodwa angizange ngimlalele ngoba ngangizondile. Ngibona angathi isisu laso saba lesandla ekwenzeni lesi isinqumo. Sengizisola ngoba umntanami angacina ekhula engelayise ngenxa yami. Ijaha lami lazonda kakhulu njalo usethandana lomunye umuntu. Ngizathini nxa engasafuni lutho oluzomhlanganisa lengane yami nxa isizelwe?

Impendulo:
Okokuqala nje ulelungelo lokubophisa umuntu okubeka isandla ikakhulukazi ukhulelwe. Ukubeka omunye isandla kayisiyo indlela yokukhumisana umlotha nxa lixabana. Kutshengisa ukungakhuli kanye lokungahleleki ekhanda. Wayezathini aluba watshona umntwana ngesikhathi ekutshaya? Ungazisoli ngento engekho. Akuqali futhi akusoze kucine ngawe ukukhulisa ingane ngaphandle kukayise. Nxa kuyikuthi uyisigelekeqe kasuke empilweni yakho leyomntwana. Akekho umuntu ongafuni ingane yakhe ikhuliswe ngunina loyise kodwa loba kunjalo kumele umntwana akhulele endaweni elothando. Ijaha lakho lingaze lizonde akukho ngitsho lokukodwa okulungiswa yikutshaya umuntu. Nxa ekutshiya esiya komunye umuntu wesifazane kuchaza ukuthi vele ubengesiye wakho futhi lokho kuchaza ukuthi uzakutshiya futhi nxa lingaxabana.

Kafuni kuhamba lami
Sileminyaka emithathu sitshadile lomkami. Bekungalula yonke liminyaka njalo nxa sixabana uvele amuke ayengakibo. Okunye futhi kafuni kuvakatsha lami emicimbini yezihlobo loba nje ukuthi sitshaywe ngumoya. Uhlezi ehamba lonina. Ubonakala lami endlini yethu yokulala kuphela. Ngiyamthanda umkami futhi ngizimisele ukuwulwela umuzi wami.

Impendulo:
Okokuqala umkakho udinga ukukhula. Usethethe, kaseyiyo ingane edinga unina ngaso sonke isikhathi. Lomama ohlakaniphileyo ngeke akhangele umtshado wendodana yakhe uphela phambi kwakhe engenzi lutho. Akukho okumele kumenze ajabule nxa wena usele endlini yena ehambe lomkakho. Kungumlandu wakhe njengomama ukulihlanganisa futhi alisize ukwakha umuzi wenu. Kungaba kuhle ukuthola ithuba lokukhuluma lonyokozala lilodwa umchazele ngesimo elibhekane laso. Zikhona insuku lapho umama lendodana bengahamba loba bachithe isikhathi bodwa kodwa hatshi sonke isikhathi ngoba lokho kuzakwenza lingakhuli emtshadweni wenu. Kubalulekile ukuthi unyokozala angakuboni sengathi uzomthathela indodana yakhe kodwa njengomuntu othanda indodana yakhe. Nxa kungasizi ukukhuluma lomkakho lonina, usungahlanganisa imideni yenu kuphunywe lesisombululo.

Sileminyaka 10 sithandana, kungani engakangiloboli?
Sileminyaka engu-10 sithandana lesoka lami. Besike sehlukane kodwa siphinde njalo sibuyelelane. Inkinga yami yikuthi minengi iminyaka sithandana. Kungani engakangiloboli lamanje? Uke akhulume ngokulobola aphinde azithulele. Angisazi ukuthi ngizothini ukuze angilobole sitshade.

Impendulo:
Ngeke wenze umuntu ukuthi akulobole engafuni, lokho kumele kuphume kuye. Mbuze ukuze uthole impendulo yakhe. Kungenzeka ukuthi akalayo imali yokulobola. Utshilo lawe ukuthi uthando lwenu kule iminyaka engu-10 beluphela luphinde njalo lilukhwezele okuchaza ukuthi kukhona ebelidlula kukho. Kukhangele lokho ubone kumbe kayisikho okubangela ukuthi ijaha lakho lingafuni ukuyavela ngakini. Zinuke amakhwapha lawe ubone kumbe ungumhlobo womuntu ongalotsholwa na. Ulalo ilungelo lokuqhubeka ngempilo yakho wehlukane laye. Impilo yomuntu imfishane kakhulu.

NO COMMENTS

Leave a Reply