Inhlupho zalamuhla: Kaselandaba lami, kangisamthembi

Inhlupho zalamuhla: Kaselandaba lami, kangisamthembi

Kaselandaba lami, kangisamthembi
NGithemba uqine saka Khulu ngoba lami ngiqinile. Umkami khulu kaselandaba lami ngitsho. Uyanyamalala engatshayisa emsebenzini njalo nxa ngimfonela kaphenduli ucingo lwami. Nxa engafika ngingambuza ukuthi kungani engaphenduli ucingo lwami uthi ubephelelwe li-battrey. Kangisamthembi ngitsho ngenxa yezenzo zakhe.

Impendulo:
Ukuthatha kuchaza ukuthi impilo yakho usuyiphila lomunye umuntu, akusewena nje wedwa. Kubalulekile ukuthi umkakho akwazi lokhu. Ukungatholakali kwakhe ecingweni akuchazi nje ukuthi kukhona akwenzayo eceleni kodwa sekulengozi ngakho kubalulekile ukuthi wazi ukuthi ungamfonela umthole ecingweni ngaso sonke isikhathi. Ake lilukhulume loludaba ubone ukuthi katshintshi yini. Ungabikela abadala nxa ungaboni mehluko kuzenzo zakhe.

Usemithise omunye umfazi
Ngifonelwe ngowesifazane engazisa ngokuthandana kwakhe lomkami lokuthi ukhulelwe ingane yakhe. Umkami akazange aphikise ngimbuza ngalokhu. Angazi ngenzenjani ngalesi simo. Lindaba iyangidla ngaphakathi. Angazi noma ngihlale laye noma ngihambe. Kodwa futhi nxa ngihamba kuzakwenzakalani ebantwaneni bami?

Impendulo:
Umtshado wakhiwa ngokuhloniphana. Kuyamangalisa ukuthi lo wesifazane uyithethe ngaphi inombolo yakho yocingo aze akukufonele. Zibuze lowo mbuzo. Kubili ongakwenza. Ungahlala emtshadweni wakho uxole futhi ubuyisane lomkakho ngalokhu akwenzileyo impilo iqhubeke. Noma ungaphuma emtshadweni ngoba umkakho katshengisi ukukuhlonipha njengonkosikazi wakhe. Kubalulekile futhi lokubonana lodokotela wezengqondo ngoba izinto ezinjengalezi zicina zikwenza uzibone ungenkosikazi walutho. Kubalulekile ukuzelapha wena kuqala ngaphambi kokuthi uthathe isinqumo esingatshintsha impilo yakho yonke.

Kuqondile na ukusonta endaweni ezitshiyeneyo
Ngicela ukubuza ukuthi kuyinkinga yini ukuthi mina lomkami sihambe emasontweni ehlukeneyo? Mina ngisindisiwe, yena usahamba la amasonto akudala. Indlela esikhangela ngayo impilo iyaphambana. Lokhu sekuphambanisa umtshado wethu ngoba ngeSonto siphuma sibheke ezindaweni ezehlukeneyo. Abantwana kwesinye isikhathi bahamba laye kukanti kwamanye amasonto bahamba lami.

Impendulo:
Ukuya emasontweni ehlukeneyo kuzaphambanisa abantwabenu ngoba kabasakwazi ukuthi balandele imfundiso yaliphi isonto kanye lomuzi wenu. Kuyajabulisa ukwazi ukuthi uyayibona ingozi yenkolo ezehlukeneyo liyimuli. Loba sikhonza uNkulunkulu oyedwa kodwa kubalulekile ukuthi njengemuli sihambe isonto elilodwa ukuze sithole imfundiso efanayo kungabi khona ukuphambana kundlela esikhangela ngayo impilo.

Futhi nxa usenda njengowesifazane wendela ngakibo komkakho, okuchaza ukuthi wena njengomakoti uzakhonza lapho akhonza khona, ngaphandle nxa kuyikuthi likuvumelene lokho lomkakho. Kumele kube yisinqumo senu lonke njengomdeni hayi isinqumo soyedwa phakathi kwenu. Ukuya esontweni elilodwa labantwana benu kukhomba ukubambisana laphambi kwabantwana futhi kuba yindlela emnandi yokuqinisa ubudlelwano phakathi kwenu.

Hlalani phansi liyixoxe le njengomuli. Okusalayo kumele livumelane ukuthi yiliphi isonto elizavumelana ukuthi liye kulo lina lobabili. Nxa umkakho engazimiselanga ukutshiya elakhe ibandla kungcono wena ukhonze laye.

NO COMMENTS

Leave a Reply