Inhlupho zalamuhla: Kangisalwazi ucansi

Inhlupho zalamuhla: Kangisalwazi ucansi

Kafuni ngiyebhalisa
Linjani Khulu? Ngithemba uqinile ngoba lami ngiqine saka lanxa ngikhathazekile emoyeni. Khulu ngizithwele, umthwalo wami ulenyanga eziyisithupha kodwa angikabhalisi njalo umnikazi womthwalo uyala ukungipha imali ngoba uthi kasebenzi kodwa mina ngiyakwazi ukuthi uyasebenza.

Ngaphandle kokwala ukungipha imali, uhlala edinga indlela zokuxabana lami nsukuzonke. Ngenzeni?

Impendulo:
Ngiyaphila mzukulu, lami kuyangikhathaza kakhulu lokhu ophakathi kwakho. Okokuqala ngicela ukwazi ukuthi ijaha lakho wathi ulibikela ukuthi usuzithwele lakwamukela njani lokhu ngoba indlela elakwamukela ngayo yiyo njalo eyenza liziphathe ngendlela eliziphatha ngayo. Bikela abadala ngohlupho ophakathi kwalo ukuze bangenele akuphe imali yokuyabhalisa. Okwesibili, uthe ijaha lakho lihlala lifuna ukuxabana lawe, lezi-ke zindlela zokuthi lehlukane acine engasakwenzeli lutho wena kanye lomntanakho. Zama ngazo zonke indlela ukuthi lingalwi, zehlise zonke izikhathi.

Kangisalwazi ucansi
Khulu linjani? Uthando olwaluvutha emtshadweni wami kalusekho. Sithi noma sihlezi sobabili kungabi lolendaba lomunye. Mina ngizihlalela endlini yethu yokulala noma ngizixoxele labanye ezinkundleni zokuxhumana bese yena ezibukelela umabonakude. Inkonzo yasekamelweni yona seyafa kudala. Lokhu kuyasihlupha sobabili, ukuthi asazi sifike kanjani lapha esikhona ngoba sileminyaka emihlanu sitshadile. Siyasebenza sobabili futhi asikabi labantwana. Senzenjani?

Impendulo:
Uqinisile ngempela ukuzibuza lowo mbuzo “Lifike njani kule indawo elikuyo manje?” Yonke into iqala kancane kancane ize igcine isijwayelekile. Kungenzeka njani ukuthi liqale langanaki ukuthi lilempilo ehlukeneyo kwaze kwafika kulesi sikhathi. Umtshado ngowabantu ababili abazoqala impilo ndawonye. Ngakho akukuhle ukuthi lithi lizoqala impilo ndawonye kodwa liphinde litshadele ukuphila impilo ehlukeneyo. Zikhipheni litshaywe ngumoya ndawonye, noma lisekhaya yenzani izinto ndawonye. Lokhu kuzakwenza ukuthi lisondelane ngendlela indoda lomfazi okumele basondelane ngayo.

Kangilayo imizwa yocansi
Ngingowesilisa oleminyaka yokuzalwa engu-30, ngiphila legcikwane leHIV njalo ngiyanatha amaphilisi ama-ARVs.

Ngizizwa ngingela mfutho wezocansi. Kungenzeka yini ukuthi lokhu kwenziwa ngamaphilisi engiwanathayo?

Sengiqala ukukhathazeka.

Impendulo:
Zinengi izizatho ezingenza uphelelwe ngumfutho kwezemacansini. Kubalulekile ukuthi ngaphambi kokubonana lodokotela uqale ulungise ukudla okudlayo, uqale ukuzivocavoca, ulale ngokwanele. Nxa kungelanguquko usungabonana lodokotela wakho.

Kasikhulumisani lomkami
Sileminyaka emihlanu sindawonye lomkami. Kule minyaka emihlanu sibusiswe ngamadodana amabili. Silesikhathi lapho esingakhulumisani khona, singaxabananga, kungekho lutho. Ukuhleka nje yinto engingasayaziyo. Sibuya emsebenzini, ngipheke, ngiphakulule sidle siyolala kungekho otsho ulutho komunye. Kwezinye izikhathi sikhuluma ngemilayezo kodwa sisendlini yinye. Lokhu kwaqala kungikhathaza kodwa sengikhangela ngithule nje.

Ungikhulumisa nxa efuna ucansi kuphela. Ngemva kocansi azivalele umlomo wakhe sekoze kulamule ubusuku obulandelayo nxa esefuna siye emacansini futhi. Sengisala manje lokuya emacansini ngoba ngibona angathi udlala ngami.

Impendulo:
Kambe umkakho ngumuntu ongakhulumiyo vele noma yinto ayiqala khathesi? Kumele lihlale phansi lomuntu wesithathu lixoxe ngaloludaba ukuze uthole ukuthi kuyini okwenza umkakho akhethe ukuzithulela. Ukukhuluma ngomlayezo lina lihlezi lonke endlini akukuhle  ngitsho. Okokucina ulalo ilungelo lokwala ukuya emacansini lomkakho.

NO COMMENTS

Leave a Reply