Inhlupho zalamuhla: Isitho sami siyaphela amandla

Inhlupho zalamuhla: Isitho sami siyaphela amandla

Ngilesiki engapheliyo
KHULU: Ngilohlupho. Ngike ngagula isiki okwesikhathi lomkami sabona odokotela basincedisa manje kuyala ukuphela. Sesisebenzisa amakhondomu nxa sisiya emacansini.

Nxa singaqeda nginanzelela ukuthi ngiyabe ngichame igazi elinengi elingcolisa lombheda njalo silomnyaka sisonke kodwa asilabantwana, nceda Khulu. Ngingelatshwa njani ngesintu?

Impendulo
Nxa kuyithontisa ikuwe sibili indoda.  Angazi ukuthi ngingakubona njani ngikuxwayise ngoyikho khona. Fona kuMthunywa. Lingaqhubeka ngesibhedlela uzacina ungaselayo inzalo. Bathundubeza ubuhlungu kuphela.

Umthambo wakho wenzalo awupholanga. Lingelapheka lobabili lomkakho, hlanganisani inkulumo kwelatshwe kuphele lokhu.

Uzonda abazukulu bakhe
NGINGUMAMA oleminyaka engu-35 ngilezingane ezingu-3. Ngiphila legcikwane leHIV njalo ngihlala lomama ngoba ngiyagula kangizwa endlebeni. Ngilomuzi wami kodwa umama uhlukumeza ingane zami, uyazizonda noma kufuneka i10c esikolo nxa mina ngingelayo kabaniki lokudla kabalinganisi labanye abantwana bakamnewethu ngenzenjani?

Impendulo
Lapha sokudinga abafundisi, omama bebandla noma isihlobo sakho siqonde umama wakho bakhulume laye bathi uyazi ukuthi yena ulithemba lakho lokuqala lelokucina pho wena usuphakathi kosizi lokufa lokuphila kodwa uyabona ubika ukuthi wena ufuthelwa zinhlungu ezintathu lezi:  ukungezwa endlebeni, ukuphila legcikwane, lokuhlukuluzwa okubona kusenziwa abantwabakho. Bamtshele ukuthi utsho ubandlululo kuwe labantwabakho, mbhalele incwadi emi kanje baqhubele unyoko.

Mama othandekayo, wangizala ngothando lweNkosi, wabekezelela kusimo sami ngicela ubekezelele abantwana bami baze bakhule basigcine wena lami sesigugile. Mama wami ngicela ukuthi nxa kuyikufa ngitshiye abantwana bami ezandleni zakho. Lasesifubeni sakho kungelabandlululo, wena ulithemba lami yikho ngiphila kuwe emhlabeni izihlobo labangane sebengidelile kodwa mina kuwe ngithembe ngiphelele. Ngivumela ngife abantwana bami besesifubeni sakho mama, ngivumela ngilale kuhle, thanda abantwana bami njengokungithanda kwakho.

Isitho sami siyaphela amandla
KHULU: Ngileminyaka engu-31. Ngilomfazi njalo ngiyatshada lonyaka. Udubo lwami yikuthi isitho sami siyaphangisa ukuphela amandla. Ngazama kubosiyazi kwala. Ngithini ngoba ngingabalekelwa ngunkosikazi sengisehluleka ukumsuthisa?

Impendulo
Zama ukuguqula ukudla okudlayo. Dlana ukudla okomdabuko, enyameni udle ezitshisayo ezidabula inselo.

Ungadli ukudla ngemfundiso yabantu, dlana okudliwa ngabayanga benkosi owawuvele ukuphiwa ngabazali bakho. Vele umuntu ophucukileyo kuthiwa ngumyanga ngoba iqiniso lomzimba lifanana lamagetsi ngoba wona ukuvutha kwawo athi negative without positive there is no spark ngenxa yokudla mhlobo munye wokudla ngemva kwalokho ngozwelo ngithi thatha ihloka lakho ungene igusu ubelesawudo elicholiweyo ugamule isihlahla senkamasane kanye sizavuza uchago uluphosele isawudo khonapho ogamule khona.

Uchago lwenkamasane lungaba lesawudo ulukhothe uginye ufulathele ungakhangeli emuva. Lokhu  kuyaqeda lokukhefuzela kokuthi ngasalela maye babo. Zama  khonalokhu uphinde futhi ungazise ukuthi ususizwa njani, landela iziqondiso zami, xwaya zonke izinto ezifubisa umzimba: izidakamizwa igwayi, utshwala bonke lemihlobo yakhona funda lokugabha.

NO COMMENTS

Leave a Reply