Inhlupho zalamuhla: Ikhondomu kalingikholisisi

Inhlupho zalamuhla: Ikhondomu kalingikholisisi

Ikhondomu kalingikholisisi
KHULU ngithemba uqine saka ngoba lami ngiphilile. Ngingumama oleminyaka engu-24 yokuzalwa njalo ngisemathandweni lendoda eqotho njalo engihloniphayo kakhulu. Uhlupho yikuthi nxa sihlangana emacansini silejazi lomkhwenyana kubanzima ukuthi ngikholise kodwa ngizwa ngcono nxa singelalo.

Impendulo:
Ntombi kumele ukhulume lejaha lakho. Ijazi lomkhwenyana liqakathekile kakhulu ngoba liyakuvikela kugcikwane leHIV, lakweminye imikhuhlane ethelelwana emacansini kanye lekuzithwaleni okungahlelwanga.Ukukholisa lokhu okhuluma ngakho mzukulu ngeke kuphanjaniswe lijazi lomkhwenyana. Kuyadingeka ukuba uhlale phansi lesithandwa sakho likhulumisane lobabili njalo liyehlolwa igazi.

Ngaqamba amanga ukuthi ngiyintombi nto
Ngingowesifazane oleminyaka engu-25 yokuzalwa. Ngomnyaka odluleyo ngihlangane lowesilisa sathandana manje usefuna ukungithatha. Inkinga yikuthi ngamtshela ukuthi ngiyintombi nto kanti akunjalo. Manje angisakwazi ukuthi ngimtshele njani iqiniso. Ngiyesaba ukuthi iqiniso lizamangalisa ngemva kokutshada. Ngingabe ngiphambanisa nxa ngithula kuze kube sekucineni?

Impendulo:
Iqiniso lizakukhulula. Ukuthembana emtshadweni kuyisisekelo esibalulekileyo kakhulu. Ngeke ukuthande ukuthi isoka lakho licine lingakuthembi lakwezinye izinto ngoba uqale ngokungathembeki kuye. Akukho okudlula ukuthi umhlalise phansi umazise ukuthi kukhona ofuna ukukulungisa ngaphambi kokuthi litshade.

Awufuni kube sengathi uqambe amanga ngoba ufuna umtshado. Nxa ekuthanda okweqiniso ukukhuluma kwakho iqiniso ngeke kutshintshe lutho ethandweni lwenu. Khona kuzakwenza ukuthi kube nzima ukukuthemba ngokupheleleyo lakwezinye izinto kodwa okubalulekileyo yikuthi liphinde lithembane.

Uhlala ekhuluma ngejaha lakhe elidala
Ngingowesilisa othandana lowesifazane ohlezi ekhuluma ngesoka lakhe elidala, sengiqalisa ukukhathazeka.

Ngiqalise ngingelandaba ngizitshela ukuthi yinto edlulayo kodwa hatshi. Angisazi ukuthi ngenzenjani ngoba angiyifuni into yakhe le. Nxa esafuna ukuba lejaha lakhe pho ulandeni kimi?

Impendulo:
Kuyinto ejwayele ukwenzakala ikakhulukazi nxa umuntu engakadluli ngokupheleleyo kulo abethandana laye. Kungenzeka ukuthi kuyinto eyenzeka engananzeleli futhi engahlosanga ukukuphatha kubi. Kubalulekile ukuzinika isikhathi esaneleyo sokudlulisa ubuhlungu nxa usanda kwehlukana lomuntu osamthanda.

Lezi zimpawu ezikhonjiswa yilo othandana laye zitshengisa ukuthi uphangise wathandana lawe engakamkhiphi lo omunye enhliziyweni yakhe okuyinto ejwayelekileyo kakhulu ukwenzakala ebantwini. Hlala phansi lesithandwa sakho usazise ngokungaphatheki kuhle kwakho ngalesi simo. Ngilifisela okuhle ethandweni lwenu.

NO COMMENTS

Leave a Reply