Inhlupho zalamuhla: Ikhondomu kalingikholisisi

Inhlupho zalamuhla: Ikhondomu kalingikholisisi

Kuyini okuveza ukuthi umuntu uyakuthanda?
Ngithandana lowesilisa engimthanda kakhulu kodwa angazi loba yena uyangithanda na. Iqiniso yikuthi ngibona angathi uyangibekezelela kulokungithanda. Ngiyafisa ukufana lezinye izithandani ezibambana izandla, lanxa zihamba ziqabulane nje kungonakele lutho.

Ngenza konke okusemandleni ami ukumtshengisa ukuthi ngiyamthanda. Wacina ukuthi uyangithanda sisasanda kuhlangana. Kuyangikhathaza kakhulu lokhu. Kuyini okuveza ukuthi umuntu uyakuthanda? Ngilovalo lokulahlekelwa yisithandwa sami.

Impendulo
Abantu uthando balubona ngendlela ezahlukeneyo. Okuhle yikuthi wena uyazi ukuthi ufuna ukuthandwa njani. Okubalulekileyo khathesi yikuthi usitshele isithandwa sakho ukuthi ufuna ukuthandwa njani.

Kungenzakala ukuthi wena ungumuntu othanda ukuthintwa lokutshelwa amazwi akhuthazayo ekubeni abanye bona bathanda ukwenzelwa izinto lokuthengelwa izipho. Uzawubona umehluko ngemva kokuxoxisana lesithandwa sakho.

Ikhondomu kalingikholisisi
KHULU ngithemba uqine saka ngoba lami ngiphilile. Ngingumama oleminyaka engu-24 yokuzalwa njalo ngisemathandweni lendoda eqotho njalo engihloniphayo kakhulu. Uhlupho yikuthi nxa sihlangana emacansini silejazi lomkhwenyana kubanzima ukuthi ngikholise kodwa ngizwa ngcono nxa singelalo.

Impendulo
Ntombi uKhulu uqine saka. Ijazi lomkhwenyana liqakathekile kakhulu ngoba liyakuvikela kugcikwane leHIV, lakweminye imikhuhlane ethelelwana emacansini kanye lekuzithwaleni okungahlelwanga. Ukukholisa lokhu okhuluma ngakho mzukulu ngeke kuphanjaniswe lijazi lomkhwenyana. Kuyadingeka ukuba uhlale phansi lesithandwa sakho likhulumisane lobabili njalo liyehlolwa igazi andubana lihlangane emacansini lingavikelanga.

Ngaqamba amanga ukuthi ngiyintombi nto
Ngingowesifazane oleminyaka engu-25 yokuzalwa. Ngomnyaka odluleyo ngihlangane lowesilisa sathandana manje usefuna ukungitshada. Inkinga yikuthi ngamtshela ukuthi ngiyintombi nto kanti akunjalo. Manje angisazi ukuthi ngimtshele njani iqiniso. Ngiyesaba ukuthi iqiniso lizamangalisa ngemva kokutshada.

Ngingabe ngisenza iphutha yini nxa ngingathula kuze kube sekugcineni?

Impendulo:
Iqiniso lizakukhulula. Ukuthembana emtshadweni kuyisisekelo esibalulekileyo kakhulu. Ngeke ukuthande ukuthi isoka lakho ligcine selingakuthembi lakwezinye izinto ngoba uqale ngesisekelo sokungathembeki kuye. Akukho okudlula ukuthi umhlalise phansi umazise ukuthi kukhona ofuna ukukulungisa ngaphambi kokuthi litshade.

Awufuni kube sengathi uqambe amanga ngoba ufuna umtshado. Nxa ngabe ekuthanda ngokweqiniso ukukhuluma kwakho iqiniso akusoze kuguqule lutho ethandweni lwenu. Khona kuzakwenza ukuthi kube nzima ukukuthemba ngokupheleleyo lakwezinye izinto kodwa okubalulekileyo yikuthi liphinde lithembane.

SIMILAR ARTICLES

0 15

0 20

NO COMMENTS

Leave a Reply