Inhlupho zalamuhla: Angiselayo imizwa, umkami wangikhuba

Inhlupho zalamuhla: Angiselayo imizwa, umkami wangikhuba

Angiselayo imizwa, umkami wangikhuba

NGICELA ungincede Khulu, kangiselayo ngitsho imizwa kumkami. Angangibamba ngizwa sengathi ngiyanwayizelwa nje emzimbeni njalo kangisakholisi lemacansini. Khulu ngambona ngawami amehlo esemacansini lomunye umama kodwa uyaphika uthi kabathandani.

Mina ngileminyaka engu-20 yena uleminyaka engu-24. Silomntwana oleminyaka emithathu. Ngicela ukubuza ukuthi ngizaphinda ngibe lemizwa yini kumkami Khulu? Isenzo sakhe sangephula umoya.

Impendulo

Imizwa yakho mzukulu ifihlwe liqhubu olokhu ulibambile ngesenzo somkakho. Kuyadingakala ukuthi lixoxe kabanzi ngalesisenzo sakhe ukuze ukhulule umoya wakho. Tshelanani iqiniso, njalo lawe uthi uxola ubone ukuba iqiniso usulazi lonke. Xoxani langemikhuhlane yemacansini egcwele phandle, liphinde libonisane ngokuqakatheka kokuzigcina lina lemuli yenu. Kuyadingakala mzukulu wami ukuthi umtshengise uthando kumkakho kodwa lokhu kuzakuba lula nxa engakutshela iqiniso elipheleleyo. Uzakuba layo imizwa mzukulu lingaxoxa ngodaba lolu, laye akutshele iqiniso elizakwehlisa umoya wakho.

Umkami sowabhubha, kodwa ulala lami

Ngingumfelokazi oleminyaka yokuzalwa engu-34, uhlupho lwami lumi kanje: Ngangilotsholiwe njalo ngihlezi kuhle.

Ngilabantwana abangu-3. Umkami engakabhubhi saqeda iminyaka engu-2 singasahlangani emacansini. Khathesi umkami useleminyaka emithathu ebhubhile. Uhlupho oselukhona khathesi yikuthi umkami uyaphenduka ezolala lami ebusuku. Sengizamile ukuya kubosiyazi ukuthi angaphenduki kodwa kuyala. Ngicela uncedo Khulu, mhlawumbe ungangihlenga emalahleni la ngiyatsha. Ngeke ngihlale lomuyi endlini.

Impendulo

Kawusatshongo mzukulu imbangela yokuhlala iminyaka emibili lingayi emacansini, bekuzasivula inkophe edabeni lwakho. Ngamalahle sibili mzukulu, kuyadingakala ukuthi lihlale phansi labomdeni bakoyihlozala, kunye labakini, lihlafune udaba lolu kabanzi, lawe mzukulu kuyadingakala ukuthi ubethulele udaba lolu lonke, njalo ukuthi ubike konke ukuze  abakibo babekwazi hlezi balendlela abazaziyo labo.

Ubuzisise kubobabakazi kumbe kubodadewabo bomkakho ukuthi uhlupho olunje abazange bahlangana lalo na emulini kumbe phambilini. Kuyadingeka mzukulu ukuthi lihambe kubosiyazi selindawonye lezihlobo labo bayezizwela ukuze lincedisane. Lusebenzeni liyimuli uhlupho lolu, luzaphela nje masinyane.

NO COMMENTS

Leave a Reply