Inhlupho zalamuhla

Inhlupho zalamuhla

Ngigeza kabili ngomnyaka
KHULU: Ngiyintombi eleminyaka engu-19 ngigeza kabili kumbe kathathu umnyaka wonke ngikhathazekile Khulu, kuqondile yini lokhu kumbe njalo kukhona okuphambanisekileyo kimi?

Impendulo
Umumo lowo olawo uvame ukunciphisa inzalo ngoba ukuze ubelenzalo okuhle yikugeza nyanga zonke njengomuntu wonke oyintombi.

Kungumumo othi inzalo yakho ifuna unanzo. Kufanele kube lomuntu okwenza uthombe awukaphelelisi ukuthomba.

Kufanele uphathiswe ngokwelatshwa, kodwa nxa uzuza inzalo akulahlupho, ucina uhlala uqine nko aluba wawunanzelele ngabe wajoyina imidlalo yokugijima leminye. Kwamanye amathuba ngemva kokubeletha uzageza njengomuntu wonke, hatshi akusiyongozi.

Ugogo uthi sitshada nini?
KHULU: Ngilombuzo, umkami waqeda ukubhadala amalobolo ngenyanga kaMpalakazi sahlanganiswa ngesiNtu ekhaya. Sithe siphenduka ekhaya safika saqalisa ukuhlala ndawonye. Ugogo wakhe onguye owamondlayo ngenyanga kaMabasa wangitshayela ucingo ebuza ukuthi siyatshada nini ngoba ufuna ukufa edle ikhekhe lethu. Mina ngamphendula ngathi kabuze umzukulu wakhe yena waphendula wathi nguye othe abuze mina. Engingakwaziyo yikuthi okumele aqalise indaba yokutshada vele ngubani phakathi kwami lomkami ngoba kasikaze sikhulume ngayo lindaba ngokujulileyo?

Impendulo
Nansi into eluhlupho, lesaba indleko zokwenza idili kanti izinto azinjalo. Kukhona idili lesiNtu lokuhlanganiswa kwababili njengalokho elakwenzayo libe khona njalo elokuphumela esontweni njalo kanti lelase-civil court, wonke lawa amadili ayahlonitshwa ezinhliziyweni zabazali lezihlobo kodwa kube sekuqedwa kungela phepha ekulotshelwane phansi. Awugqiziswa indandatho nxa ungelayo indandatho — ring — awulasisindo sokuba wendile.

Iqiniso lakho lisenhliziyweni lasethembeni elaziwa yini lobabili. Lokhu kutsho ukuthi qalisa wena osufundile ngemfanelo yokutshada. Kuvunyelwe ukuthi uthathe isithupha kungelandleko. Mbonise ukuthi kuhle ukuthi libelesithupha somtshado libengu Mr lo Mrs  ube lesithupha esibiza isibongo sakhe.

Sengikhanuka owesilisa
KHULU: Ngileminyaka engu-22, ngazithwala kodwa ngaswela ngenyanga kaNcwabakazi isisu silenyanga eziyisithupha. Inkinga nansi, kusukela lapho kangikaze ngihlangane lomuntu wesilisa emacansini. Ngicela ukubuza ukuthi ngingaqala nini ukuhlangana lobaba sengizwile Khulu ngokulala ngizigoqile.

Impendulo
Ngomusa zama ukudingisisa esibhedlela ukuthi isisu sachithwa kuyini. Sokwanele ukuthi uhlangane lomuntu selihlambulukile igazi lakho, kodwa zama ukudla intolwane ngephoriji noma uyinathe ukuze isisu sakho simumathe imibilini yakho ihlangane.

NO COMMENTS

Leave a Reply