Indoda ibulala inyoka iphuhle

Indoda ibulala inyoka iphuhle

0 731
UZexy Ndelema

YiNtatheli kaMthunywa
KULENDODA engufolomani kwelinye ipulazi eliseShamva okubikwa isilamabele ngemva kokubulala inyoka.

Indoda le kubikwa yamila amabele ngemva kokubulala inyoka “yomnikazi” ngomnyaka ka2015 yona eyangena endlini yakhe elele ebusuku.

Kuzwakale ukuthi eqeda kubulala inyoka le, kwafika enye indoda ihlaba umkhosi isithi yiyo umnikazi wenyoka ayibuleleyo andubana ithi imfungele ijoyi.

Okwenza indoda le ibe sebunzimeni yikuthi amabele ayo alokhu ekhula kukanti umnikazi wenyoka sowafa.

UZexy Ndelema (46),  ongufolomani epulazini leChipunza duze lendawo yamabhizimusi ebizwa ngokuthi kuseKariba emgwaqweni ohlanganisa iHarare leShamva, uthi sephelelwe ngamasu ngenxa yamabele aselawo.

Uthi kulenyoka eyangena endlini yakhe ebusuku elele, wayibona, wayibulala. Kwabuya indoda ikhala isithi ubulaleleni isinanakazana lesi.

Ngelanga kungena inyoka le endlini yakhe, uNdelema uthi wayelele lomkakhe uEnifa Sango (37)  ngezikhathi zehola lika 9 ebusuku.

“Yikho okwaqala khona indaba! Indlu le esasikiyo yayilamakamelo amathathu, inyoka le yayikwelinye, ngathi ngivula umnyango ngayibona izigoqile ngemva kwesivalo.

“Ngabiza unogada olinda egalajini lethu wabuya logodo engalusebenzisa ukubulala inyoka le,” kutsho  uMnu Ndelema.

Uthe ngemva kokubulala inyoka le, wayibophela esihlahleni okwensuku ezimbalwa esenzela ukuthi abantu bayibone.

Uthe umnikazi wenyoka, uJohn Dhimizhu, owayengufolomani epulazini leli  yena engakafiki, wafika endlini yakhe ekhala esithi kungani ebulele inyoka yakhe.

“UDhimizhu oyisizalwane seMozambique wafika lapha wathi ngibulele inyoka yakhe njalo uyiphatha njengomntanakhe. Wathi inyoka le yafika emzini wami izodinga ukudla nje kuphela ngoba ilambile.

“Indoda le yaphinda yathi kayisiyo yodwa inyoka alayo kodwa zinengi zihlala ensimini yakhe yama-banana. Waphinda wathi ngalelolanga unkosikazi wakhe waphuza ukuziphekela yikho okwenza yaze yazongena endlini yami,” kulandisa uNdelema.

Kubikwa uDhimizhu wake wahlala endlini lapho okwakuhlala khona uNdelema esasebenza kungakaxotshwa umnikazi wepulazi leli.

“Mina ngaqala ukuhlala lapha uDhimizhu esesukile kodwa ngasuka ngenxa yohlupho lolu esengibhekane lalo,” nguNdelema lowo.

Amabele endoda le kawalingani, elesandleni sokudla likhulu kulelesandleni sokhohlo njalo angathi uyamunyisa.

UNdilema ubikele iphephandaba leli ukuthi inyoka ayibulalayo wacina eyiphosele esambuzini.

“Ngemva kwensuku ezimbalwa ngibulele inyoka le, ngomnyaka ka2015 amabele ami aqala ukuba buhlungu kungathi kulamaqhubu phakathi. Ngemva kwesikhatshana ngaqala ukuphuhla njalo alokhu eqhubeka ekhula kodwa kawaphumi chago. Okungihluphayo yikuthi umuntu owangiloyayo sowafa. Amakhosikazi akhe abuyela kibo kweleMozambique njalo akulasihlobo sakhe engisaziyo engingayakhala kuso.

“Le yindaba esegcekeni, ngaloywa ngoba selokhu ngathwetshulwa yingwe kangikaze ngibone inyoka efana lale engayibulalayo. Yayingelambala ocacayo njalo yayiphenduka umbala wayo ibeyi-grey, silver, yellow kumbe purple loba isifile.

UNdelema uthe uDhimizhu wathi uzazibonela njalo wazama ukuxolisa kodwa wafaka izigodo endlebeni.

“Ngahamba ekilinika yeChiphumbi bathi yisintu ngoba sebehlulekile ukungisiza. Sengidinga uncedo ebantwini kanye lakubaphurofethi.

Ebuzwa ukuthi useke wavakatshela inyanga yini uthe usezibhodile kwezinye izikhathi bamtshela ukuthi kubangelwa ngumuntu ake athandana laye behlukana ngo2000 kodwa nxa embuza uyakwala lokhu.

“Kukanti kwezinye izikhathi kuthiwa ngabantu engisebenza labo abafuna isikhundla sami sobufolomani. Kangisakwazi lami okuyikho. Yikuthi nje lapha kugcwele abathakathi, kunyanga edluleyo kulesalukazi esakhithiza inyoka esigqokweni kugcwele abantu lapho okwakubizwe inyanga ukuze izogezisa isigaba. Inyoka le yenza abantu bachitheka yayakhwela isihlahla lapho okubikwa yikho abathakathi abazilibazisa khona,” kuchaza uNdelema.

NO COMMENTS

Leave a Reply