Impilo yisindabaphenduli

Impilo yisindabaphenduli

INGABE umendo uyatshayelwa amathambo funa ngabe inengi laqala kubosiyazi ukuze lihlolisise ukuba lapho abazayendela khona kuqondile na. Lamhlanje imizi idilika njalonje ngenxa yezizatho ezigoqela ama-watsapu, ubutshapha lokungaziphathi kuhle, amadla ecatshile (small house) lokunye nje ukungazwani kwabatshadileyo.

Ukwehlukana kwabazali kulakho ukuphazamisa ikusasa labantwana.

Ngakho-ke okuqakathekileyo bazali yikuthi ukwenza kwenu akumelanga kugcwalise izifiso zenu kodwa kumele kubekhona ukunanza ikusasa labantwana. IBhayibhili lalo alikhuthazi ukuthi abantu behlukane ngoba kungamthokozisi uNkulunkulu lokho.

Ngitsho lemvelo yesintu iyaqakathekisa inhlalakahle ezimulini lanxa kungekho muzi ongathunqi ntuthu. Abantu kumele behlukaniswe yikufa hatshi lokhu, okunye nje okuzivelelayo mahlayana. Inhlolisiso ekhona yikuthi lezinsuku inani labantu abehlukanayo likhwela mihla ngemihla, lokhu kuza ngezizatho ezitshiyeneyo.

ETrinity Project ngathola ithuba lokukhulumisana loSithembeni Tshuma (45), yena obebhekane lohlupho lokuthathelwa   abantwabakhe ababili kunye lempahla ngokungekho emthethweni ngabakwabozala ngemva kokufa komkakhe.

USithembeni uxotshwa emendweni nje kungenxa yokuthi  wayeselilunga leyinye inkonzo ngakho umkakhe uthe esetshonile izihlobo zomkakhe zamkhomba ngomunwe zimhlasela ngokuthi nguye olesandla ngokutshona komkakhe.

Umkakhe ubesebenzela emgodini lapho okwembiwa khona igolide ehlalisane lomunye  untombazana okweminyaka emithathu.UmkaSithembeni wehlelwa yikugula   umkhuhlane wemvukuzane kanye loweHIV/Aids okuyikukho okucine sokumuthumela kogoqwanyawo.

Ngemva kwamaviki amane umkakhe efile uSithembeni waxotshwa yizihlobo zomkakhe esetheswa icala lokubulala umkakhe. Nxa elandisa ngohlupho lwakhe uSithembeni uveza sobala ukuthi uninazala nguye owathatha abantwana lempahla zakhe ezabelwa izihlobo zomkakhe.

Uyaqhubeka njalo uSithembeni elandisa ngodaba lwakhe lokuthola abantwabakhe lapho aveza khona ukuthi izibulo lakhe lamdinga ngefoni laze lamthola koBulawayo.

Ngokunjalo icinathunjana lakhe ulithole ngokuncediswa ngabezomthetho omela amalungelo abantwana. Ngokunanzelela uhlupho lukaSithembeni kuyavela obala ukuthi abantwana basebunzimeni bokuthola incwadi zokuzalwa ngenxa yokuswelakala kwencwadi kayise yokufa i-death certificate. USithembeni ukuvezile ukuthi kalalwazi ngokuthi incwadi yokufa yathathwa kumbe kayithathwanga.

Ngakho thina eTrinity Project samcebisa ukuthi kuzamele ayedinga amakhadi esibhedlela (health cards), ama-birth confirmation records lapho abelethela khona abantwabakhe. Wacetshiswa njalo ukuba adinge lencwadi evela kumphathisikolo walapho okwafunda khona abantwabakhe, ndawonye lemali engamadola amane ukuthathisa abantwana incwadi zokuzalwa (birth certificates) isikhathi sesedlule. Ngikhuluma nje, uSithembiso walandela izicebiso lalokho okwenzakalayo nxa uyise wabantwana sewafa. Ngemva kwamaviki amabili uSithembeni uthutshe   esethwele incwadi zokuzalwa zabantwabakhe ethabe emanzi nte ngoba esenelise ukuthathisa abantwabakhe incwadi zokuzalwa, okuveza ukuthi umama ulakho ukuthathisa abantwana incwadi zokuzalwa iloba uyise wabo engekho.

Bazali akumelanga lifake umthetho ezandleni zenu ngakho kuhle ukuba abantu badinge usizo kwabezomthetho nxa kuthe kwaba lokungezwani emulini. Umuntu angaba ngumfelwakazi akutsho ukuthi abantu sebengenza intando yabo phezu kwakhe ngoba laye engumuntu olamalungelo njengathi sonke. Kuqakathekile njalo ukuthi abantu baqakathekise ukuthathwa kwezincwadi zokufa (death certificate) ukuze abafelwakazi kunye lentandane zithole ukuvikeleka kumalungelo njengokuthathwa kwencwadi zokuzalwa njalo kuyavikela ukuthathwa kwelifa labantwana.

Bomama lilomlandu wokuba lithathele abantwana incwadi zokuzalwa ingabe izihlobo zakoyise zingaboni mlandu ekuncediseni ukuthathwa kwalezoncwadi.

Asihlanganeni kuviki elizayo.

-Umlobi utholakala kukheli ethi trinitytrust6@gmail.com kumbe kunombolo zocingo ezithi 0773195055 laku-website ethi www.trinityaid.org laku Facebook page elithi Trinity Project PVO.

NO COMMENTS

Leave a Reply