Impi kubangwa ukuthengisa amaphenti koKhothama

Impi kubangwa ukuthengisa amaphenti koKhothama

0 1477
Inina lilinganisa iphenti koKhothama koBulawayo

Cornelius Luphahla loGladmore Ncube
KUBE yisisanasana ubukhwa bezinja esitaladeni sakoBulawayo buqamama lebhawa yeMadlodlo lapho abantu abathathu abathengisa kulindawo abagiqane khona bebanga ukuthengisa amaphenti akoKhothama.

Impi le yenzakale ngoLwesibili kuyonale iviki lapho uNkosazana Rachael Chikari loNkosazana Litha Mashiri ababhuqane khona loNkosikazi Moyo bebanga ukuthi kungani laye esethengisa amaphenti koKhothama.

Kuzwakale ukuthi uNkkz Moyo uqalise ukuthengisa amaphenti la ngemva kokunanzelela ukuthi alenzuzo enkulu kulempahla zonke okuyikho okucaphule uNkszn Chikari lomngane wakhe bethi ubabulalela ibhizimusi.

UMthunywa uvakatshele kule indawo wakhulumisana loMnumzana Elias Ndlovu omunye wabathengisa amaphenti kule indawo wathi yena usola uNkkz Moyo ngoba ulomhawu.

“Mina ngangikhona mhla kusilwa amanina la njalo ngisola uMaMoyo ngoba ulomhawu. Ngitsho ngoba yithi esaqala ukuthengisa amaphenti lapha abantu bonke bethi kuyayangisa kodwa kathesi sebebona ukuthi kuyadlisa yikho sebewathengisa.

“Ngalokhu mina ngiyabasekela sibili abamtshayileyo ngoba uyasidelela njalo usibulalela ibhizimusi,” kutsho uMnu Ndlovu.

Ebuzwa ngale indaba uNkszn Chikari uthe okwenza batshaya uNkkz Moyo yikuthi bathi bembuza ngendaba le wabathethisa.

“Thina okwenza satshaya uNkkz Moyo yikuthi sathi simbona esethengisa amaphenti sambuza ukuthi kungani ekwenza lokhu wasesithethisa ethi singamdeleli. Lokhu kwenza sazonda samtshaya ngoba yithi esaqala ukuthengisa amaphenti lapha.

“Ngalokhu ngeke ngamxolisa ngoba nguye owasiqalayo,” kutsho uNkszn Chikari.

UNkkz Moyo ebuzwa ngale indaba uthe yena uzwa ubuhlungu ngoba bamtshaya engelacala njalo indaba le kayikapheli.

“Mina ngizwa ubuhlungu ngoba bangitshaya ngingelacala njalo ngilelungelo lokuthengisa impahla engizifunayo. Ngalokhu indaba le kayikapheli sisazoyilungisa sibili ngoba kangenziwa njalo,” kuphetha uNkkz Moyo.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply