Imikhuba lamasiko esiwalandelayo

Imikhuba lamasiko esiwalandelayo

silo Pumulani Mpofu

KULEMIKHUBA lamasiko esakhula sawathola esenziwa ezimulini lathi saqhubeka lawo. Kokunye nxa sinanzelela kusuka kubenzima kubantwana esibaletha emhlabeni ngenxa yokuthi isikhathi siyatshintsha kodwa thina lokhu sifuna ukuba siqhubeke sisenza okwakusenzakala endulo.

Eminyakeni eminengi edluleyo bekungasisimanga ukuba umntwana azalelwe endlini, lomthetho ubukwamukela. EmaPositolini umntwana ubevele engahanjiswa esibhedlela unina ubebelethela endlini benze imikhuba yabo njengabantu abakholelwa emanzini ukuthi amanzi ayahlamba bawasebenzise umntwana aze akhule. UThabani Ngwenya wakhula ngakibo bengamaPositoli bekholelwa ekuthini umntwana kahanjiswa esibhedlela loba umuntu omdala akayi esibhedlela loba engezwa kahle uyenzelwa amanzi omthandazo.

UThabani Ngwenya wakhula waze wafika ezingeni lokuba laye aqale eyakhe imuli, njengoba abadala betsho ukuba inyathi ibuzwa kwabaphambili umkakhe uthe ezithwele wayabuza ebadaleni ukuba kwenziwe njani bamtshela ukuba ukholo lwabo aluvumi ukuthi baye esibhedlela ngakho akumelanga abhalise esibhedlela.

UmkaThabani uTatenda Moyo kasazange ayebhalisa esibhedlela, wahlala waze wabelethela endlini, selokhu kwakulisiko labo. Wahlala lomntwana uTatenda waze wabalenyanga eziyisithupha engakaze aye laye esibhedlela engazange azihluphe langokuyahlolwa yena ukuthi akukho okungabe kungalunganga kuye.

Yaqala ukukhathaza indaba yokungayi esibhedlela sebefuna ukuyabhalisa incwadi yomntwana yokuzalwa ngoba kwasekufuneka ukuba babe lencwadi zesibhedlela ezaneleyo. Batshitsha emahofisini bezama ukubhalisa umntwana kodwa babetshelwa into yinye ukuba kumele baveze incwadi zesibhedlela.

Bazula bantula lamahofisi bezama indlela zokuthatha incwadi yokuzalwa kodwa kungekho okuphutshayo.

Kwathi ngelikade bengasakwazi ukuba benzeni sebezalahla ithawula bahlangana lezisebenzi zeTrinity Project abayibo ababaxazululela udaba lwabo kabanzi. AbeTrinity Project babazisa ukuba kudala bekungasinkinga ukuba babelethele endlini bengayi esibhedlela kodwa okwakhathesi umthetho sowaguquka ngoba unanzelela ukuthi abanye abantu basebekwenza ize ukuthi umthetho uyavuma ukuba babelethele endlini. Ngakho uHulumende sowakuvala wathi wonke umuntu kabelethele esibhedlela ngakho lo ongabelethelanga esibhedlela uzabhadaliswa.

Selokhu bona babethi lisiko labo ukuthi abayi esibhedlela baxwayiswa ukuba bayabhadala leyo nhlawulo efunekayo ukwenzela ukuba benelise ukubhalisa umntwana. Ngokunjalo besebehamba lalowo onguye owabelethisa uTatenda ukuze ayefakaza ukuba lumntwana ngokanina njalo nguye owambelethisayo, ahambe lesithupha sakhe kanye lencwadi yokuthi uyabelethisa. Ngezeluleko abazithola eTrinity Project benelisa ukuthi bayethathisa umntwana incwadi yokuzalwa ngoba sebesazi okwakufanele bakwenze.

Umlobi utholakala kunombolo zocingo ezithi 0773195055 lakukheli ethi trinitytrust6@gmail.com laku-Facebook page ethiTrinity Project Zimbabwe.

NO COMMENTS

Leave a Reply