Imibhida ayisweli umkambo

Imibhida ayisweli umkambo

0 198

Gladmore Ncube
INHLANGANISO ekhangela ngezokulima iZimbabwe Farmers Union (ZFU) ikhuthaza abalimi ukuthi balime imibhida ngoba ayikhethi umumo womkhathi, iyalinywa umnyaka wonke.

Abalimi bakhuthazwa ukuthi balime imibhida ngoba ilula ukulima njalo ayivamanga ukuthi ingalinywa ifube kumbe ife njengezinye izilimo njalo umkambo wakhona ukhona umnyaka wonke njalo awupheli ngoba abantu bayawuthanda.

Ekhuluma loMthunywa uNkosazana Brigdet Masikati onguRegional Co-ordinator wesabelweni seMatabeleland South uthe iZFU ikhuthaza abalimi ukuthi basukume balime imibhida ngoba ilenzuzo enengi njalo ayidingi mali enengi ukuthi umuntu aqalise ukuyilima.

“Thina njengenhlanganiso ekhangela ngezokulima lokuthuthukisa abalimi sikhuthaza bonke abalimi ukuthi baqale ukulima imibhida ngoba ilenzuzo enhle. Umuntu olendawo yakhe uyenelisa ukuthi aqale ukulima imibhida engakhiphanga mali kodwa ayithengise imuphe inzuzo enhle.

“Imibhida ivuma emhlabathini ovundileyo kodwa akudingakali ukuthi abalimi bakhuphe imali yokuthenga imithi yokuvundisa umhlabathi ngoba abalimi balakho ukusebenzisa umquba wezibayeni zabo bavundise umhlabathi wabo,” kutsho uNkszn Masikati.

Uqhubekele phambili wathi ilizwe lomile ngakho-ke abantu kabangahlaleli izandla, kabakhuthale balime imibhida ngoba ayikhethi ukuthi uyiqala ulemali enengi esikhwameni sakho.

“Ukulima ngenye yemisebenzi yezandla ephathisa abalimi ukuthi bathole imali yokufundisa abantwana. Abalimi sibakhuthaza ukuthi balime imibhida ngoba ayidli kakhulu esikhwameni ngoba loba bengayithenganga imithi yezibungu bayenelisa ukuthi basebenzise umlotha ukuthi ubulale izibungu ezibulala imibhida,” kuchaza uNkszn Masikasi.

UNkszn Masikati ubuye wachaza njalo obunye ubuhle bokulima imibhida wathi imibhida ayidingi ukuthi umuntu ayethenga intanga kodwa uyenelisa ukuyilima ngokuhlanyela amaxhakela okutsho ukuthi imibhida iyalimeka santando.

“Imibhida ilimeka kakhulu sibili ngoba ayidingi ukuthi umuntu ahambe ayethenga intanga kodwa uyenelisa ukuthi nxa elomakhelwane ahambe ayecela usaba ahlanyele imibhida. Imibhida mihle ngokuthi ayiphuzi ukudliwa, iyabe ikhiwa ngapha ikhula, lokhu kwenza abalimi bathole imali masinyane.”

NO COMMENTS

Leave a Reply