IMbizo Perfoming Arts esitikini

IMbizo Perfoming Arts esitikini

0 313

UMCULO wembube angeke ufadalale ngoba yiwo owaletha yonke imihlobo yomculo ekhona kuleli. Le yinkolo yabaculi bembube asebezimisele ukuhlabela imbube kuze kube phakade, abeMbizo Performing Arts.

Leli liqembu elaziwa eAfrica lasemazweni akwele-Europe ngokucula imbube etshiya ababukeli labandeli befuna umphehlo.

Iqembu leli lilendumela yokujabulisa uzulu emazweni abalisa iNgilandi, iGermany, iMozambique, i-Italy, iSpain, iCzech Republic leSweden.

Intatheli yephephandaba likazulu uNkosilathi Sibanda (NS) ixoxisane lesikhulumi seqembu u-Ozias Ncube mayelana lembube langemisebenzi yeqembu.

NS: Umculo wembube usathakazelelwa na?

ON: Lo ngumbuzo esengihlangane lawo endaweni ezinengi. Kubalulekile ukuthi ngiwuphendule kuhle. Njengomculi wembube thina njengeMbizo Performing Arts sithi angeke umculo lo ufadalale sisaphila. Angeke kwenzeke ngoba sizabe sitshabalalise ilifa lethu. Umculo wembube yiwo owaletha yonke imculo ethandwa ngabantu khathesi. Kwelakithi imbube iyinsika yamasiko, yimvelo njalo yikusasa yethu. Nxa abantu besaphefumula, lomculo wembube uzahlala ukhona.

Amazwe esesihambe kuwo ayasibiza minyaka yonke efuna ukuzwa ngalumculo. Lapha eAfrica kugcwala phamu nxa sicula. Isekhona imbube, bakhona abayithandayo.

NS: Kuyini okwalenza lakhetha imbube kulokutshaya amakatali?

ON: Isizatho yikuthi ukucula imbube yisiphiwo. Lokhu sakwenza kungasi ntando yethu kodwa ekaNkulunkulu onguye owasihlanganisayo ngamathalenta ethu. Abanye bakhetha ikatali kodwa thina sathi sihlezi kuhle nxa imbiko siyihambisa ngembube.

NS: Kumaviki amabili adluleyo belidibene leqembu leBlack Umfolosi eBulawayo Theatre, kungani lakhetha ukucula leBlack Umfolosi wona amaqembu embube emanengi?

ON: IBlack Umfolosi sisebenze layo kudala. Siyazana kakhulu lamadoda la okokuthi sizibona siyimuli inye. Sikhethe ukusebenza lawo koBulawayo ngoba yikho lapho umculo wembube owaziwa khona kakhulu. Inhloso yokubambana kwethu leBlack Umfolosi ivela ekuthini sinanzelele ukuba umculo wethu uyasilela koBulawayo njalo kade abantu bakithi bacina ukuzwa umculo wethu. Kuzo zonke indawo esidibana kuzo, abantu abaze ngobunengi babo, iMbizo Performing Arts ngeyemuli yonke. Umculo wethu uvumela ukuthi ubaba aze lonkosikazi wakhe labantwababo bezojabula. Sifuna abantu bakithi bahlale besazi imvelaphi yabo, njalo ngomculo wethu siyabakhumbuza, sibafundisa lokubajabulisa ngobuntu babo.

NS: Bakhona abathi lina seladla ubhedu ngakho vulelani amanye amaqembu.

NO: Lo ngumbono njalo umbono womuntu siyawuhlonipha loba singasoke siwulandele. Sisuka kudala lento le ngakho asiyindawo. Abasakhulayo kumele bacuphe ulwazi kithi.

NS: Uthe laqala ukucula ngo-1991, kodwa amadlalade malutshwane?

ON: Iqembu leMbizo selihwatshe amadlalade amahlanu lokhe lasungulwa ngomnyaka ka-1991. Kwezomculo wembube ngibona angathi manengi amadlalade la. Sikhumbule njalo ukuthi ngaphandle kokuhlabela, kukhona esikwenzayo nxa singaphandle kwe-studiyo. Isikhathi siyasilela kweminye iminyaka. Kuyavela imicimbi yaphetsheya njalo. Konke lokhu kwenza kungabi lula ukudibana e-studiyo. Amadlalade esilawo  yibuciko obiphindiweyo.

NS: Lingene u2018 ngesivuvu, kukhona elikuphekela abalandeli e-studiyo kulumnyaka?

ON: Abalandeli bahlale bethiye indlebe. Kukhulu okuzayo.

Kulombuso omutsha elizweni, kuyabonakala kwezomculo na?

Yebo siyakubongela ukuguquka kwezinto. Isicelo sethu kulabo abazabusa ilizwe yikuba bahloniphe ama-artiste wonke. Thina kwezomculo wembube sifuna ukuthi sibonakale singamaqembu abambe isiko lekusasa yelizwe.

Iqembu leMbizo Performing Arts lilamalunga agoqela uOzias Ncube, Newton Ncube, uNkosinathi Moyo, uPhuthumani Cele, uTrevor Dube, uPilate Ncube, uThobekani Ncube, Lucky Ndlovu, Lovemore Ndlovu loMandla Khumalo.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply