‘Ilizwe lisezandleni ezinhle zikaMnangagwa’

‘Ilizwe lisezandleni ezinhle zikaMnangagwa’

0 740
uKhomuredi Emmerson Dambudzo Mnangagwa

YiNtatheli kaMthunywa
KULANDELA ukutshiya isihlalo kukalo owayengumongameli welizwe uKhomuredi Robert Mugabe, sokuvele ukuba umphurofethi oyintandokazi yabanengi koBulawayo uDoctor Prophet Chiza wakuboniswa konke okwenzakala kuleli okuphathelane lezombangazwe.

Ibandla elikhokhelwa nguProphet Chiza iEagle Life Assembly lisabalalise amavidiyo atshengisa konke okwakhulunywa ngumphurofethi lo mayelana lokuphakanyiswa kukaMongameli wakuleli uKhomuredi Emmerson Dambudzo Mnangagwa ngenyanga kaNtulikazi lonyaka.

Kuvidiyo le esisabalaliswe enkundleni zokuxhumana uProphet Chiza uthi waboniswa ibizo likaMnangagwa liphakanyiswa ezweni lakuleli.

Uthi uMnangagwa uzakuba ngumuntu omqoka ekuphakamiseni ilizwe leZimbabwe.

“UMoya ongcwele ungibonise ibizo likaMnangagwa wathi kumele simkhulekele ngoba uzakuba mqoka ekukhululeni abantu bakuleli kanye lekuletheni inguquko kwezomkhonomi wakuleli.

“Lindoda iphethe ikusasa yelizwe ngoba lapho ezaqala ukuvela njengomuntu omqoka umkhonomi welizwe uzaqala ukuguquka mbijana mbijana kodwa sekusiya emaphethelweni ka-2018 ngitsho phela phambi kukaNcwabakazi 2018 izinto zizaqala ukulunga ngendlela ezamangalisa umhlaba wonke,” kutsho uProphet Chiza.

Ebuzwa ukuba kungani ibandla lakhe likhethe ukukhipha lividiyo ngemva kokuba uMongameli Mnangagwa esegcotshiwe uProphet Chiza uthe: “ngesikhathi ekhanyiselwa ngokuzakwenzakala kwakungasinto elula ukuyikhuluma khepha kwakuseselomunye umongameli ngaleso sikhathi.”

UProphet Chiza wengezelele wathi konke okwenzakala elizweni leZimbabwe kusehlelweni lukaNkulunkulu kungakho-ke abantu kumele bathokoze ngoba iZimbabwe isisendleleni yeKhenani.

“UMoya Ongcwele ungibonise ukuthi kusiyaphela u2018 abantu bakuleli bazabe sebebona inguquko ebambekayo kwezomkhonomi wakuleli.

“Ngiboniswe izinto zilunga kancane kancane kwathi ngemva kokhetho luka2018 ukulunga kwezomkhonomi kwaqala ukuba yinto emangalisa amanye amazwe.

“Ukubekwa kukaMongameli Mnangagwa kuphakathi kwenhlelo zikaThixo zokulungisisa ilizwe likaZimbabwe,” kutsho uProphet Chiza.

Uthe amanye amazwe azamangala ngokuzakwenzakala kuleli. Abasebesukile kuleli ilizwe kubikwa bazaqala ukuthululeka kumingcele bephenduka ekhaya ngoba sebebona kulobubelo.

“Ngiboniswe njalo indwendwe zabantu abatshiya ilizwe kudala bephenduka. Ngibone umngcele weZimbabwe leSouth Africa ugcwele abantu abayizizalwane zakuleli bephenduka ekhaya bezodinga imisebenzi ngoba sebekubona ukuthi ekhaya sokungcono.

“Phezu kwalokhu ngiboniswe abamazwe amanengi atshiyeneyo eletha abamabhizimusi (investors) bezofaka imali kunhlangothi ezitshiyeneyo zomkhonomi wakuleli,” kutsho uProphet Chiza.

Uthe inhlangothi ezifana lezokwemba, ezokwethekelela kanye lezokulima zizabe zidlisa ngendlela emangalisayo njalo akusekude.

“Abacabanga ukuqala amabhizimusi kumele bacabange ukungena kunhlangothi ezibalisela ezokwemba, ezokwethekelela kanye lezokulima ngoba zizabe zidlisa ngendlela emangalisayo.

“Phezu kwalokhu abantu kumele bazithuthukise kwezemfundo ngoba imisebenzi izakubakhona besokudingakala abantu abafundileyo, kungakho nxa uleDegree hamba uyokwenza iMasters nxa uleMasters yenza iPhd yakho kuthi labo abangela maO’ lama A’ Levels labo ngibakhuthaza ukuthi balungiselele bahambe esikolo ngoba ofundileyo uzakube elakho ukuziphilisa kamnandi kuZimbabwe entsha le engasikhatshana,” nguProphet Chiza lo.

Uphethe ngokuthi izizalwane zakuleli kumele zibe lethemba ngoba konke okwenzakalayo kusezandleni zeNkosi kungakho-ke ukukhala kuzakuba yinto yayizolo maduze nje sizabe sesiseKhenani.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply