Ikusasa labantwana lisezandleni zethu bazali

Ikusasa labantwana lisezandleni zethu bazali

Precious Moyo

Sokumbalwa ngihlala ngibona iphutha elifanayo elenziwa ngobaba bengananzeleli ukuthi bonela abantwana ikusasa labo.

Kuthi lapho izinto sezonakele besebegeza ezabo izandla, bakhombe omama ngeminwe. Kungakho-ke kuleli iviki ngithanda ukuthi sixoxisane ngaloludaba ukuze silungisise leliphutha kusesemanzi.

Kuliviki ngixoxisane loSihle Dube ohlala eNtabazinduna. USihle ngumama oleminyaka engamatshumi amathathu, babesenza umasihlalisane loThemba Moyo.

Laba bobabili babusiswa ngengane ezine belokhe behlalisana kungela hlupho olukhona.

Kodwa-ke ekuzalweni kukaNtokozo yena owazalelwa esibhedlela seMpilo ngomnyaka ka2013 izinto zaqala ukuphenduka, akwaziwa ukuthi kwangena moya bani koMoyo.

Ngokulandisa kukaSihle, uMoyo waqala ukumbeka umlandu wokukhupha imali ebhanga ayisebenzise kungela kuvumelana phakathi kwabo bobabili.

Lokhu-ke kwaletha ingxabano phakathi kwezithandani okwaze kwabafikisa emapholiseni.

Abomthetho bayiphenya lindaba, bathi kakuthathwe incwadi ezibonisa ukukhutshwa kwemali ebhanga (bank statements), ngokwenze njalo kwatholakala ukuthi okaDube wethweswe icala angalaziyo.

Ngokuthukuthela uSihle wamangalela uMoyo ngokumhlukumeza ayemenze khona ngemva kokuthi baye emapholiseni.

Wavalelwa uMoyo okweviki entolongweni, ekuphumeni kwakhe waphuma elenzondo enkulu wahle wathi kakube yikuphela kothando lwakhe loSihle.

Ebona ukuthi kwakungaphezu kwamandla akhe okaDube wemukela indaba ezibuhlungu kodwa-ke waba lesicelo sinye nje zwi! Ukuthi kabayethathisa umntwana ingcwadi yokuzalwa.

UMoyo wakubona kulithuba elihle lokuphindisela.

Kunje nje ngumuntu ongafuni lutho olumhlanganisa lomama wabantwabakhe.Izihlobo zakhe sezize zasubuka amadolo zincenga ukuthi kacabangele ikusasa lomntwana.

UMoyo wenza lesisihluku ecabanga ukuthi ujezisa umama womntwana, kodwa-ke umntanakhe nguye ohlangana lobunzima empilweni nxa engelayo incwadi yokuzalwa.

Incwadi yokuzalwa iyafuneka nxa umntwana engena isikolo, iyafuneka nxa umntwana kumele angene emincintiswaneni enziwayo esikolo, abhale imihloliso, athathe isithupha nxa sefikile ezingeni lokuthi athathe isithupha ngokusemthethweni.

Ukungathathisi umntwana incwadi yokuzalwa akujezisi umama womntwana kodwa kona ikusasa lomntwana yikho-ke ngiyalixwayisa lonke bazali ukuthi lingenzi iphutha lokungathathisi abantwana incwadi zokuzalwa lisithi lijezisa omama.

Asihlanganeni ngeviki elandelayo.

Umlobi utholakala  kunombolo  zocingo ezithi 0773195055 lakukheli ethi trinitytrust6@gmail.com lakuFacebook page ethi Trinity Project PVO kanye laku-website.

NO COMMENTS

Leave a Reply