IHLAZO! Indoda imithisa unina

IHLAZO! Indoda imithisa unina

0 1086
UAdmire Nkala

Nomthandazo Ndlovu
ZONA zimnandi phela izinto zokudla utshontshela kodwa leyi eyokuthi umntwana athaphe uluju lwemvelo lonina habe! Kutshiya umuntu ecobeke amadolo ezibuza ukuthi ulubhekise ngaphi lumhlaba.

Lesi siga esitshiye izakhamizi zeSilalatshani eFilabusi zizidla amathambo engqondo siphumele egcekeni kumaviki amabili adluleyo lapho uAdmire Nkala (26) atshaye ibhola layangena emambuleni kunina omncane uNkosazana Primrose Moyo okucatshangelwa ukuthi uleminyaka ephezulu kwengu-30 ngemva kokuthandana okulihlazo emehlweni omhlaba.

Sikhuluma loMthunywa esinye isakhamuzi esingathandanga ukubethwa ngegama ngoba sisesaba uNkszn Moyo yena okubikwa kadlali ngomuthi sithe kulihlazo lokhu okwenzakale phakathi kwalaba ababili.

“Into le iyayangisa sibili, umfana lo bekumele ukuthi ngabe udinge usizo kusesemasinya kulokukhuluma sokonakele kanje, mina ngileqiniso lokuthi usetshenziselwe umuthi ngoba umama lo ugangile kakhulu lapha esigabeni, abantu bayamesaba.

“Umama lo uzithi uyinyanga abantu bayamesaba, labantu abadinga usizo kuye sizwa kuthiwa uyalala labo, kambe yikwelapha bani okuze kufike emacansini,” kutsho isakhamuzi lesi.

UMthunywa uphinde wakhulumisana lesinye isakhamuzi sakule indawo uMnumzana Givemore Sibanda yena othe indaba le kumele imuli le iyilungise ngoba uNkszn Moyo uzaqeda abantwana ngokuganga kwakhe lokhu.

“Abantu abanjengoMaMoyo loAdmire kumele bakhuzwe yimuli, abalunganga ngitsho, bafundisani abantwabethu? Ukuthi kuhambe njani thina asilandaba lakho kodwa lokhu okokuthi abantu balale bonke umuntu aze abe lesisu kutsho ukuthi bebethandana,” kutsho uSibanda.

“Thina nxa sisizwa kuthiwa uMaMoyo ubenika uAdmire imali emthengela loba yini ayifunayo ngoba umfana lo kaselabazali nguye osegcine abanawakhe,” kuchaza uMnu Sibanda.

UMnu Nkala ebuzwa ngale indaba uthe kafuni kukhuluma lentatheli ngodaba lolu ngoba yinto esakhulunywa emulini kafisi ukuthi iphume igcwale phandle andubana acitshe ucingo lwakhe.

“Angazi ukuthi lina lingena ngaphi endabeni zabantu, angilasizatho sokuthi ngikutshele ngezinto zemuli yangakithi,” kutsho uMnu Nkala.

Imizamo yokukhulumisana loNkszn Moyo yehlule ngoba ucingo lwakhe belungabanjwa ngumuntu.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply